Translation

7220386604464537651
English
Key English Vietnamese
4444753420973870540 Name is required. Yêu cầu tên.
4006797705713167676 Name must be at least 1 character long. Tên ít nhất 1 ký tự.
2233809696503670883 Name cannot be more than 50 characters long. Tên tối đa 50 ký tự.
7915656854942800659 Name should be lowercase alphanumeric; dots and underscores are allowed. Tên phải là chữ hoặc số viết thường; được phép sử dụng dấu chấm và dấu gạch dưới.
6880459830525364741 Support text must be at least 3 characters long. Tin nhắn hỗ trợ ít nhất 3 ký tự.
6461548560008228165 Support text cannot be more than 1000 characters long Tin nhắn hỗ trợ tối đa 1000 ký tự
5637879201055173642 See <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/#/use-create-upload-video?id=publish-a-live-in-peertube-gt-v3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>the documentation<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> to learn how to use the PeerTube live streaming feature. Đọc <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/#/use-create-upload-video?id=publish-a-live-in-peertube-gt-v3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>tài liệu<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> để biết cách sử dụng tính năng Livestream của PeerTube.
4267638333776227701 Comment is required. Yêu cầu bình luận.
71132671234491945 Comment must be at least 2 characters long. Bình luận phải ít nhất 2 ký tự.
4148250392704331190 Comment cannot be more than 3000 characters long. Bình luận tối đa 3000 ký tự.
6854100952145697527 Display name cannot be more than 120 characters long. Tên hiển thị tối đa 120 ký tự.
6198895122092095739 Privacy is required. Yêu cầu chế độ đăng.
1276238402004616037 The channel is required when the playlist is public. Yêu cầu kênh khi danh sách phát công khai.
5226261760726752768 Live information Thông tin buổi livestream
5078078160576986217 Permanent/Recurring live Livestream vĩnh viễn
7220386604464537651 Live RTMP Url Live RTMP Url
4956017863340142734 Live RTMPS Url Live RTMPS Url
1225050607125362052 Live stream key Mã livestream
5058286083557987083 ⚠️ Never share your stream key with anyone. ⚠️ Không chia sẻ mã trực tiếp của bạn với bất cứ ai.
5941639683192662500 This is a normal live Đây là buổi livestream bình thường
7263323611663811322 You can't stream multiple times in a normal live, but you can save a replay of it that will use the same URL Bạn không thể livestream nhiều lần trong một buổi livestream bình thường, nhưng bạn có thể lưu lại một video sử dụng cùng URL
2261925229535541622 This is a permanent/recurring live Đây là một buổi livestream vĩnh viễn
6791299537270100091 You can stream multiple times in a permanent/recurring live. The URL for your viewers won't change but you cannot save replays of your lives Bạn có thể livestream nhiều lần trong một buổi livestream vĩnh viễn. URL của buổi livestream giữ nguyên nhưng bạn không thể lưu lại video
3112273530390098557 Replay will be saved Phát lại sẽ được lưu
5437132245714159662 Video name is required. Video cần có tên
2807676084745266104 Video name must be at least 3 characters long. Tên video cần dài hơn 3 kí tự.
2155414141025589556 Video name cannot be more than 120 characters long. Tên video cần ngắn hơn 120 kí tự.
1074634769552897790 Video name has leading or trailing whitespace. Tên video không được để khoảng trống.
9115337161597088460 Video privacy is required. Cần quy định tính riêng tư của video.
7309902991450450996 Video channel is required. Yêu cầu kênh video.
3959376623771116873 Video description must be at least 3 characters long. Mô tả video phải tối thiểu 3 ký tự.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Vietnamese
live livestream PeerTube

String information

Key
7220386604464537651
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1627