Translation

3848077896245199337
English
Key English Vietnamese Actions
107448797428840891 Reset my password Đặt lại mật khẩu
3782563238994348625 Confirm password Xác nhận mật khẩu
2501430660070156325 Confirmed password Đã xác nhận mật khẩu
8547184468496530386 Reset my password Đặt lại mật khẩu của tôi
8890553633144307762 Back Quay lại
3885497195825665706 Next Kế tiếp
5018804994794983050 Signup Đăng ký
5340005218109333045 Filters <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> Bộ lọc <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>
2236371857137398396 No results found Không tìm thấy kết quả
1516969129397662377 Welcome to PeerTube, dear administrator! Chào mừng đến với PeerTube, người anh em!
807030720531713957 CLI documentation Tài liệu CLI
199127249622290422 Upload or import videos, parse logs, prune storage directories, reset user password... Tải lên hoặc nhập video từ nguồn khác, parse logs, prune storage directories, reset mật khẩu người dùng...
249453844439446209 Administer documentation Tài liệu quản trị server
5910950876330656326 Managing users, following other instances, dealing with spammers... Quản lý người dùng, liên hợp với máy chủ khác, đánh chết mẹ bọn spam...
879127294610588497 Use documentation Đọc tài liệu
3848077896245199337 Setup your account, managing video playlists, discover third-party applications... Thiết lập tài khoản, quản lý danh sách phát, khám phá ứng dụng bên thứ ba...
6284442506490785579 Useful links Mẹo khác
5170617864166788170 Official PeerTube website (news, support, contribute...): <x id="START_LINK"/>https://joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/> Trang web chính thức PeerTube (tin tức, hỗ trợ, đóng góp...): <x id="START_LINK"/>https://joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/>
4614992717645869756 Put your instance on the public PeerTube index: <x id="START_LINK"/>https://instances.joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK"/> Liệt kê máy chủ của bạn trên danh sách máy chủ PeerTube: <x id="START_LINK"/>https://instances.joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK"/>
2081626998027585315 It's time to configure your instance! Tới lúc cấu hình máy chủ của bạn!
5083058563861587027 Choosing your <x id="START_TAG_STRONG"/>instance name<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, <x id="START_TAG_STRONG"/>setting up a description<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, specifying <x id="START_TAG_STRONG"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, why <x id="START_TAG_STRONG"/>you created your instance<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> and <x id="START_TAG_STRONG"/>how long<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> you plan to <x id="START_TAG_STRONG"/>maintain your it<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> is very important for visitors to understand on what type of instance they are. Chọn <x id="START_TAG_STRONG"/>tên máy chủ của bạn<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, <x id="START_TAG_STRONG"/>thêm mô tả<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, cho biết <x id="START_TAG_STRONG"/>bạn là ai<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, tại sao <x id="START_TAG_STRONG"/>bạn tạo máy chủ này<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> và <x id="START_TAG_STRONG"/>thời hạn<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> bạn dự kiến <x id="START_TAG_STRONG"/>quản lý nó<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> rất là quan trọng để khách viếng thăm tham khảo.
5329436244765769292 If you want to open registrations, please decide what <x id="START_TAG_STRONG"/>your moderation rules<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> and <x id="START_TAG_STRONG"/>instance terms of service<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> are, as well as specify the categories and languages and your moderators speak. This way, you will help users to register on <x id="START_TAG_STRONG"/>the appropriate<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> PeerTube instance. Nếu bạn cho phép đăng ký, hãy đề ra <x id="START_TAG_STRONG"/>quy tắc kiểm duyệt<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> và <x id="START_TAG_STRONG"/>điều khoản dịch vụ<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> cũng như thể loại, ngôn ngữ và cách bạn kiểm duyệt. Bằng cách này, bạn sẽ giúp người dùng đăng ký được <x id="START_TAG_STRONG"/>phê duyệt<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> trên máy chủ PeerTube.
5704345824323933019 Remind me later Nhắc tôi sau
7997432701743294657 Set up Thiết lập
9202089339019827574 Configure my instance Cấu hình máy chủ
9005121595859995793 Configuration warning! Cảnh báo cấu hình!
8901933019590352016 You enabled user registration on your instance but did not configure the following fields: Bạn đã cho phép đăng ký người dùng trên máy chủ nhưng chưa cấu hình những mục sau:
8948444690892731948 Instance name Tên máy chủ
966824924873033885 Instance short description Mô tả ngắn về máy chủ
1339481669904426442 Who you are Bạn là ai
5026256683194518810 How long you plan to maintain your instance Bạn dự kiến mở máy chủ trong bao lâu

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3848077896245199337
Flags
xml-text
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 226