Translation

2959657578684395250
English
Key English Vietnamese Actions
6452372740127749380 Messages Tin nhắn
1969144763032891922 Internal note Ghi chú toàn cầu
7418735164633152705 Score <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Điểm số <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
9173448803033928792 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> reports Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> báo cáo
3109314382334906782 Reportee Người bị báo cáo
6540177673229220400 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 report} other {<x id="INTERPOLATION"/> reports}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 báo cáo} other {<x id="INTERPOLATION"/> báo cáo}}
7239750919884229270 Updated Đã cập nhật
6409548912081699487 Mute domain Ẩn máy chủ
2381859602529023966 Instance Máy chủ
1300704815627663264 Muted at <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Ẩn vào <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
6453471031802119612 Unmute Bỏ ẩn
6728985502447585050 No server found matching current filters. Không có máy chủ nào trùng khớp.
299774363533169870 No server found. Không tìm thấy máy chủ nào.
6250599179731937899 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted instances Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> máy chủ đã ẩn
4917252294930256268 It seems that you are not on a HTTPS server. Your webserver needs to have TLS activated in order to follow servers. Bạn đang ở trên một máy chủ không hỗ trợ HTTPS. Cần phải kích hoạt TLS trước khi theo dõi những máy khác.
2959657578684395250 {count, plural, =1 {Follow request sent!} other {Follow requests sent!}} {count, plural, =1 {yêu cầu theo dõi đã gửi!} other {Yêu cầu theo dõi đã gửi!}}
4058814854824495833 Mute domains Ẩn máy chủ
4086606389696938932 Account Tài khoản
8564972645418093229 No account found matching current filters. Không có tài khoản nào trùng khớp.
3819155299647062711 No account found. Không tìm thấy tài khoản nào.
2338185419645468935 List installed plugins Danh sách tiện ích đã cài đặt
8897412584195581488 Search plugins Tìm kiếm tiện ích
4994333937800672218 Show plugin Xem tiện ích
602667807232759122 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted accounts Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> tài khoản đã ẩn
8259696070728377358 Plugins/Themes Tiện ích/Chủ đề
4894835484717268716 Installed Đã cài đặt
6185935497147252048 This plugin is developed by Framasoft Tiện ích phát triển bởi Framasoft
8336721444092720377 Official Chính thức
7002061007877950198 Plugin homepage (new window) Trang chủ tiện ích (cửa sổ mới)
3981257963098530375 Navigate between installed plugins and themes or find new ones Xem những tiện ích và chủ đề đã cài đặt hoặc khám phá mới
8630916846096019339 Users can resolve distant content Cho phép tìm kiếm nội dung từ máy chủ khác

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2959657578684395250
Flags
xml-text
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 731