Translation

2816407313459209541
English
Key English Vietnamese Actions
5055099158245592648 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>A new version of PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>Một phiên bản PeerTube mới<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> đang chờ cập nhật: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/>
731573110355765429 Your video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> edition has finished Phiên bản mới của video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> đã được biên tập xong
5421414445136873229 The notification points to content now unavailable Thông báo về nội dung này không khả dụng
906167214730624194 {views, plural, =0 {No view} =1 {1 view} other {<x id="views"/> views}} {views, plural, =0 {Chưa có lượt xem nào} =1 {1 lượt xem} other {<x id="views"/> lượt xem}}
4873265433447388314 {viewers, plural, =0 {No viewers} =1 {1 viewer} other {<x id="viewers"/> viewers}} {viewers, plural, =0 {Chưa có lượt xem nào} =1 {1 lượt xem} other {<x id="viewers"/> lượt xem}}
4763067539652050249 <x id="PH" equiv-text="this.viewers"/> viewer(s) <x id="PH" equiv-text="this.viewers"/> lượt xem
8622604868434380566 {<x id="PH" equiv-text="this.views"/> view(s)} {<x id="PH" equiv-text="this.views"/> lượt xem}
3321250177023376249 Change your avatar Đổi ảnh đại diện
8411430224810427392 Remove avatar Xóa ảnh đại diện
8817917090143649804 Account muted Đã ẩn tài khoản
1684597533616494551 Server muted Đã ẩn máy chủ
5924559757556526785 Save to Lưu vào
8432562579042371182 Options Tùy chọn
1394835141143590910 Start at Bắt đầu tại
5964984095397511808 Stop at Kết thúc tại
2816407313459209541 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the video origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Báo cáo của bạn sẽ được gửi tới kiểm duyệt viên <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> và đồng thời chuyển tiếp tới nơi lưu trữ gốc của video (<x id="INTERPOLATION_1"/>)<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>.
6990204431018013063 Please describe the issue... Thêm mô tả vấn đề...
5201790281220738609 Search playlists Tìm danh sách phát
6056859576122955708 Create a private playlist Tạo danh sách phát riêng tư
2409672154570643758 Display name Tên hiển thị
2193037168694505715 Short text to tell people how they can support the channel (membership platform...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; When a video is uploaded in this channel, the video support field will be automatically filled by this text. Nói cho người dùng biết cách họ có thể bảo trợ kênh (nền tảng chuyển tiền...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Khi một video được tải lên kênh, phần hỗ trợ video sẽ hiển thị văn bản này.
6438815964972582865 The following link contains a private token and should not be shared with anyone. Đường dẫn chứa một token riêng tư và không nên chia sẻ với bất cứ ai.
7513076467032912668 Format Định dạng
7385834259346199883 Video stream Video
5496771215105419189 Audio stream Audio
6316149158173629264 Direct download Tải trực tiếp
5910455707959454672 Torrent (.torrent file) Torrent (tập tin .torrent)
5830517253429165613 Advanced Nâng cao
4493457595110310369 Simple Thu gọn
1006562256968398209 video video
6995024616159044376 Your video quota is exceeded with this video (video size: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, quota: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>) Bạn đã dùng hết dung lượng cho phép với video này (dung lượng video: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, đã dùng: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, dung lượng cho phép: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>)

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2816407313459209541
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 73