Translation

3300472325769888962
English
Key English Vietnamese
4058814854824495833 Mute domains Ẩn máy chủ
4086606389696938932 Account Tài khoản
8564972645418093229 No account found matching current filters. Không có tài khoản nào trùng khớp.
3819155299647062711 No account found. Không tìm thấy tài khoản nào.
2338185419645468935 List installed plugins Danh sách plugin đã cài đặt
8897412584195581488 Search plugins Tìm plugin
4994333937800672218 Show plugin Hiện plugin
602667807232759122 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted accounts Hiện <x id="INTERPOLATION"/> từ <x id="INTERPOLATION_1"/> của <x id="INTERPOLATION_2"/> tài khoản đã ẩn
8259696070728377358 Plugins/Themes Plugin/Theme
4894835484717268716 Installed Đã cài đặt
6185935497147252048 This plugin is developed by Framasoft Plugin phát triển bởi Framasoft
8336721444092720377 Official Chính thức
7002061007877950198 Plugin homepage (new window) Trang chủ plugin (cửa sổ mới)
3981257963098530375 Navigate between installed plugins and themes or find new ones Xem những plugin và theme đã cài đặt hoặc tìm kiếm những cái mới
8630916846096019339 Users can resolve distant content Cho phép tìm kiếm nội dung từ máy chủ khác
3300472325769888962 Plugins &amp; Themes Plugin &amp; Chủ đề
1782375284146839174 Available themes Chủ đề có sẵn
9205443410527464015 Plugins enabled Plugin đã kích hoạt
5410940035535748578 Close this message Đóng thông điệp này
4786000816576841850 Display settings Thiết lập hiển thị
2144158274184161635 Videos with the most interactions for recent videos Những video được tương tác gần đây
8312243926314494468 Videos with the most views during the last 24 hours Những video được xem nhiều nhất hôm nay
8731139416455609016 Videos with the most views during the last <x id="PH" equiv-text="this.trendingDays"/> days Video được xem nhiều nhất <x id="PH" equiv-text="this.trendingDays"/> ngày qua
1671858302647356245 Videos that have the most likes Những video được yêu thích nhất
2006841089844688970 To load your new installed plugins or themes, refresh the page. Tải lại trang để hiển thị plugin hoặc theme vừa cài đặt.
7577430199525157466 Popular plugins Plugin phổ biến
830877982972543118 Popular themes Theme phổ biến
1780056719120519633 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> for "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>" <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> cho "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>"
3148804384763272950 {VAR_PLURAL, plural, =1 {result} other {results} } {VAR_PLURAL, plural, =1 {kết quả} other {kết quả} }
2722270956157821098 No results. Trống trơn.
2601639465696257054 This <x id="INTERPOLATION"/> does not have settings. <x id="INTERPOLATION"/> này không có thiết lập.

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3300472325769888962
Flags
xml-text
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 687