Translation

3037358578603095196
English
Key English Vietnamese
8232494782895420700 Navigate in the video to the next frame Điều hướng video tới khung kế tiếp
8223917068580581095 Toggle theater mode Chế độ rạp chiếu
8025996572234182184 Like the video Thích video
7692127636377222448 Dislike the video Không thích video
1729036051846673606 When active, the next video is automatically played after the current one. Khi kích hoạt, video tiếp theo sẽ tự động phát sau video hiện tại.
2431286785954354122 Recently added Mới nhất
12646164819555880 Videos from your subscriptions Video từ các kênh bạn đăng ký
1812379335568847528 Subscriptions Danh sách đăng ký
186236568870281953 History Lịch sử
5237588857224999862 Open actions Mở hành động
8681933925782924101 Local videos Máy chủ
5668077948386857930 Exclude Ngoại trừ
7147755274837297932 Exclude muted accounts Ngoại trừ những tài khoản đã ẩn
8397092871503752085 Exclude public videos Bao gồm những video công khai
5895186796919691836 Showing <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{'{first}'}}"/> to <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{'{last}'}}"/> of <x id="INTERPOLATION_2" equiv-text="{{'{totalRecords}'}}"/> videos Hiển thị <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{'{first}'}}"/> đến <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{'{last}'}}"/> của <x id="INTERPOLATION_2" equiv-text="{{'{totalRecords}'}}"/> video
3037358578603095196 Only videos uploaded on this instance are displayed Chỉ hiện những video đăng từ máy chủ này
4668975178372693951 Discover videos Khám phá video
8067135025051844577 Trending videos Video thịnh hành
664221386829541948 Recently added videos Video gần đây nhất
8212906256415538361 Upload a video Tải video lên
7590784934397800835 Edit a video Chỉnh sửa một video

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3037358578603095196
Flags
xml-text
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1920