Translation

6585766371605707311
English
Key English Vietnamese Actions
4086135983283545219 If you remove these users, you will not be able to create others with the same username! Nếu bạn xóa những người dùng đó, tên người dùng sẽ không còn sử dụng được nữa!
7166936623843420016 <x id="PH"/> users deleted. <x id="PH"/> người dùng đã xóa.
8360664597512051242 <x id="PH"/> users email set as verified. <x id="PH"/> đã xác minh email người dùng.
7390990800435887351 Account <x id="PH"/> unmuted. Tài khoản <x id="PH"/> được bỏ ẩn.
7246356397085094208 Instance <x id="PH"/> unmuted. Máy chủ <x id="PH"/> đã bỏ ẩn.
5551551295632950210 Videos history is enabled Đã bật lịch sử xem
9136227503281311926 Videos history is disabled Đã tắt lịch sử xem
8966726118414892732 Delete videos history Xóa lịch sử xem
2482543433481435105 Are you sure you want to delete all your videos history? Bạn có muốn xóa toàn bộ lịch sử xem?
4051606152827088952 Videos history deleted Đã xóa lịch sử xem
1486537403020619891 My watch history Lịch sử xem của tôi
3656932706364053858 Track watch history Lưu lại lịch sử xem
778524577866863576 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;delete&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Clear all history <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;delete&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Xóa lịch sử
3183245287221165928 Ownership accepted Đã chấp nhận chủ sở hữu
6012072687166259654 Please check your emails to verify your new email. Xin kiểm tra email để xác minh email mới.
6585766371605707311 Email updated. Đã cập nhật email.
8553059323353586765 Your current email is <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;email&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>. It is never shown to the public. Email gần đây của bạn là <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;email&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>. Nó sẽ không bao giờ hiển thị công khai.
853586874765134886 You current password is invalid. Mật khẩu vừa nhập không đúng.
6159571046971090595 Password updated. Đã cập nhật mật khẩu.
6897292459203320054 Type your username to confirm Xác nhận tên tài khoản
3122895472333547524 Delete your account Xóa tài khoản
577064441120663273 Are you sure you want to delete your account? Bạn có chắc muốn xóa tài khoản?
2740531699780274491 This will delete all your data, including channels, videos, comments and you won't be able to create another user on this instance with "<x id="PH" equiv-text="this.user.username"/>" username. Điều này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu, bao gồm các kênh, video, bình luận và bạn sẽ không thể tạo lại tên người dùng "<x id="PH" equiv-text="this.user.username"/>" nữa.
5422897685524094185 Content cached by other servers and other third-parties might make longer to be deleted. Nội dung lưu trữ bởi máy chủ khác có thể vẫn còn.
2520605306994744004 Delete my account Xóa tài khoản của tôi
3902597758945766483 Your account is deleted. Tài khoản của bạn đã bị xóa.
4776289814033837037 Interface settings updated. Đã cập nhật giao diện.
77907918814566205 New video from your subscriptions Video mới từ kênh bạn đăng ký
4343589211916204486 New comment on your video Bình luận mới trên video của bạn
7130088765428829942 New abuse Lượt báo cáo mới
5618790697446401830 An automatically blocked video is awaiting review Tự động chặn video đang chờ duyệt
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/angular
The following string has different context, but the same source.
Translated PeerTube/angular

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6585766371605707311
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1406