Translation

2489767671380266270
English
Key English Vietnamese
7410432243549869948 Duration Thời lượng
3589238979642505685 Display sensitive content Hiện nội dung nhạy cảm
2807800733729323332 Yes
3542042671420335679 No Không
1806667489382256324 Category Thể loại
2199290266269383925 Display all categories Hiển thị mọi thể loại
9065795501872450602 Licence Giấy phép
4184995865179898060 Display all licenses Hiển thị mọi giấy phép
2826581353496868063 Language Ngôn ngữ
7904142744051432458 Display all languages Hiển thị mọi ngôn ngữ
2252476112877289102 All of these tags Toàn bộ các thẻ này
4413784616961145955 One of these tags Chứa thẻ
5143793904897598509 PeerTube instance host Máy chủ lưu trữ PeerTube
8244789432276387088 Result types Loại kết quả
283421392567624698 Search target Tìm kiếm mục tiêu
2489767671380266270 Vidiverse Vidiverse
5478121364779850827 Reset Reset
8829497237648100098 Filter Bộ lọc
6479885129995567639 Video channels Kênh video
1909308046360229945 Add caption Thêm caption
753928283782809091 Select the caption file Thêm file caption
4616828176080418150 This will replace an existing caption! Điều này sẽ thay thế caption hiện có!
2752121353049766867 Add this caption Thêm caption này
5701618810648052610 Title Tiêu đề
7886570921510760899 Tags Thẻ
354332809647287722 Tags could be used to suggest relevant recommendations. <x id="LINE_BREAK"/> There is a maximum of 5 tags. <x id="LINE_BREAK"/> Press <x id="START_TAG_KBD"/>Enter<x id="CLOSE_TAG_KBD"/> to add a new tag. Tags được sử dụng để đề xuất video liên quan. <x id="LINE_BREAK"/> Tối đa cho phép 5 tag. <x id="LINE_BREAK"/> Nhấn <x id="START_TAG_KBD"/>Enter<x id="CLOSE_TAG_KBD"/> để thêm tag mới.
3265632123453688399 Enter a new tag Thêm thẻ mới
6179532215548637839 extensions định dạng file
8054921481196967348 This image is too large. Hình này quá lớn.
6259523075362402245 Upload a new banner Tải lên ảnh bìa mới
1117672957968812680 Change your banner Thay ảnh bìa

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2489767671380266270
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 338