Translation

3487882822536102372
English
Key English Vietnamese
ngb.timepicker.SS SS SS
ngb.timepicker.seconds Seconds Giây
ngb.timepicker.increment-seconds Increment seconds Giây tăng
ngb.timepicker.decrement-seconds Decrement seconds Giây giảm
ngb.timepicker.PM <x id="INTERPOLATION"/> <x id="INTERPOLATION"/>
ngb.timepicker.AM <x id="INTERPOLATION"/> <x id="INTERPOLATION"/>
ngb.toast.close-aria Close Đóng
219462505467671767 Close the left menu Đóng thanh menu
3455550526898419928 Open the left menu Mở thanh menu
9075761896562520962 You don't have notifications. Bạn không có thông báo.
3780281836273462589 <x id="INTERPOLATION"/> published a new video: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> đăng một video mới: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3861380964267994829 The notification concerns a video now unavailable Thông báo có liên quan tới một video không khả dụng
5067946665521007036 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been unblocked Video của bạn <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> vừa được mở khoá
7127745751169269971 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been blocked Video của bạn <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> vừa bị khoá
506794214492992969 <x id="START_LINK"/>A new video abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/> Một video quấy rối<x id="CLOSE_LINK"/> vừa tạo trên <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3487882822536102372 <x id="START_LINK"/>A new comment abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Một bình luận xúc phạm<x id="CLOSE_LINK"/> vừa tạo trên video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
7885094785640544496 <x id="START_LINK"/>A new account abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on account <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Một tài khoản xúc phạm<x id="CLOSE_LINK"/> vừa tạo trên tài khoản <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
2008776855594205860 <x id="START_LINK"/>A new abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created <x id="START_LINK"/>Một xâm phạm mới<x id="CLOSE_LINK"/> vừa được tạo
8816959058080937679 <x id="START_LINK"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepted<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rejected<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/>Xâm phạm của bạn <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đã <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>được phê duyệt<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>từ chối<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
6464941273929604379 <x id="START_LINK"/>Abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has a new message <x id="START_LINK"/>Xâm phạm <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> có một tin nhắn mới
420488506127153204 The recently added video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_LINK_1"/>automatically blocked<x id="CLOSE_LINK"/> Video tải lên gần đây <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> vừa bị <x id="START_LINK_1"/>khóa tự động<x id="CLOSE_LINK"/>
2740435661398285769 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> commented your video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đã bình luận video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> của bạn
2020563642195933477 The notification concerns a comment now unavailable Thông báo có liên quan tới một bình luận không khả dụng
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published Video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> của bạn vừa được đăng
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded <x id="START_LINK"/>Nhập video từ nguồn khác<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> thành công
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed <x id="START_LINK"/>Video bạn nhập<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> không tải lên thành công
3371351937331192777 User <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> registered on your instance Người dùng <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đăng ký máy chủ của bạn
4404295482394146814 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> is following <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>your channel <x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>your account<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đang theo dõi <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>kênh của bạn<x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>tài khoản của bạn<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
5504059606863599420 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> mentioned you on <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>nhắc tới bạn trong <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
5354239156470982824 Your instance has <x id="START_LINK"/>a new follower<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> awaiting your approval<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Máy chủ của bạn có <x id="START_LINK"/>một người theo dõi mới<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> đang chờ được duyệt<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
325842756252267394 Your instance automatically followed <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Máy chủ của bạn tự động theo dõi <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3487882822536102372
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 41