Translation

1349763489797682899
English
Key English Vietnamese Actions
3422890808980876594 Debug Debug
314315645942131479 Info thông tin
4116911651502837995 Files Tập tin
4767765747214995164 Published <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/> Đăng vào <x id="START_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;p-sortIcon field=&quot;publishedAt&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON" ctype="x-p_sorticon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
6759205696902713848 Warning Cảnh báo
1519954996184640001 Error Lỗi
5076187961693950167 Standard logs Nhật trình chuẩn
4737341634746310376 Audit logs Nhật trình chọn lọc
1886888801485703107 User <x id="PH"/> created. Người dùng <x id="PH"/> đã tạo.
8286337167859377104 Create user Tạo người dùng
7098180453085889026 Blocked videos Video đã khóa
7805059636749367886 Muted instances Máy chủ đã ẩn
5974506725502681113 Password changed for user <x id="PH"/>. Đã đổi mật khẩu người dùng <x id="PH"/>.
149953821752893163 Update user password Đổi mật khẩu người dùng
780323526182667308 User <x id="PH"/> updated. Đã cập nhật tài khoản <x id="PH"/>.
1349763489797682899 Update user Cập nhật người dùng
8819563010322372715 An email asking for password reset has been sent to <x id="PH"/>. Đã gửi email đổi mật khẩu đến cho <x id="PH"/>.
7483807629538115183 Users list Danh sách người dùng
1525334987774465166 Create a user Tạo người dùng
5552039423287890133 Update a user Cập nhật người dùng
2005509140164856243 Video type Loại video
1878553503929537171 VOD VOD
8610504659433544583 Live Live
545237611115823456 Video files Tập tin video
5876109550513228304 With WebTorrent Với WebTorrent
9036202975131076885 Without WebTorrent Không WebTorrent
7468888924775619361 With HLS Với HLS
5489331826268601489 Without HLS Không HLS
7091163288887549392 Videos scope Phạm vi video
1144415254281227966 Remote videos Video máy chủ khác
8564701209009684429 Federation Liên hợp

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1349763489797682899
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1364