Translation

3284171506518522275
English
Key English Vietnamese Actions
4517785179607945981 To transcode Để chuyển mã
3299576663551440736 To import Để nhập video
6963802198225789806 To edit Sửa
8492933894084361602 Subscribe to RSS feed "<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>" Đăng ký RSS "<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>"
187187500641108332 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/>
1795705931707209785 Add to watch later Xem sau
8498940878158860248 Remove from watch later Xóa khỏi xem sau
435589893738610428 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> default theme (<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getDefaultInstanceThemeLabel() }}"/>) <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> chủ đề mặc định (<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getDefaultInstanceThemeLabel() }}"/>)
5622582942980351192 Light/Orange Sáng/Cam
1219783168145776019 LIVE ENDED KẾT THÚC LIVESTREAM
2439066254855913806 Only I can see this video Chỉ mình tôi
6767380569816110388 Only shareable via a private link Chỉ người có được liên kết
6828965264297239528 Anyone can see this video Ai cũng có thể xem video này
1425933035739773115 Only users of this instance can see this video Chỉ người dùng trên máy chủ này
5210096066382592800 Video to import updated. Đã cập nhật video cần nhập.
3284171506518522275 Your video was uploaded to your account and is private. Video đã được tải lên và lưu vào tài khoản của bạn dưới dạng riêng tư.
5699822024600815733 But associated data (tags, description...) will be lost, are you sure you want to leave this page? Nhưng các dữ liệu liên quan (thẻ, mô tả,...) sẽ bị mất. Bạn có chắc muốn rời khỏi trang không?
1219739004043110649 Your video is not uploaded yet, are you sure you want to leave this page? Video của bạn vẫn chưa được tải lên, bạn có chắc muốn rời trang?
1830802698757049943 Publish <x id="PH" equiv-text="videoName"/> Đăng <x id="PH" equiv-text="videoName"/>
6932865105766151309 Upload Tải lên
8278735427925094503 Upload <x id="PH"/> Tải lên <x id="PH"/>
5981816353437801748 Video published. Đã đăng video.
764164089183618119 You have unsaved changes! If you leave, your changes will be lost. Bạn có sửa đổi chưa lưu! Nếu rời đi, những sửa đổi này sẽ bị mất.
8306050839443016954 Video updated. Đã cập nhật video.
5609201297201028750 (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoExtensions.join(', ')"/>) (định dạng: <x id="PH" equiv-text="this.videoExtensions.join(', ')"/>)
2763845919408843325 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the beginning of the video "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" sẽ được thêm vào đầu video
4952096817126306891 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the end of the video "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" sẽ được thêm vào cuối video
665518679871959619 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" image watermark will be added to the video Watermark "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" sẽ được thêm vào video
2677581013897190613 Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> and stop at <x id="PH_1" equiv-text="secondsToTime(end)"/> Video sẽ bắt đầu tại <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> và kết thúc tại <x id="PH_1" equiv-text="secondsToTime(end)"/>
2299077646120636288 Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> Video sẽ bắt đầu tại <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/>
7209039243783736285 Video will stop at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(end)"/> Video sẽ kết thúc tại <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(end)"/>

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3284171506518522275
Flags
xml-text
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 2051