Translation

3108704604266608109
English
Key English Vietnamese Actions
742596572641738016 Change the language Đổi ngôn ngữ
2964653499524716819 Help to translate PeerTube! Hãy giúp dịch PeerTube!
5464118521750361406 Public profile Hồ sơ công khai
7773271640656013365 Interface: Ngôn ngữ:
1674139713929545659 Videos: Video:
9156407045661257130 Sensitive: Nhạy cảm:
3430483831942247060 Help share videos Giúp truyền tải video
7005745151564974365 Keyboard shortcuts Phím tắt
7911416166208830577 Help Trợ giúp
8378304669563824772 Get help using PeerTube Hướng dẫn sử dụng PeerTube
2497681082724639563 powered by PeerTube powered by PeerTube
7507948636555938109 Log out Đăng xuất
8893390761160292681 My account Tài khoản của tôi
6371572688505952303 My library Kênh của tôi
2308975396733519902 Create an account Tạo tài khoản
3108704604266608109 My video imports Video của tôi nhập
949618577357088829 Create a new playlist Tạo danh sách phát mới
2689878465089314112 Interface: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentInterfaceLanguage }}"/> Ngôn ngữ: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentInterfaceLanguage }}"/>
667372110624203230 Import jobs concurrency Nhập công việc đồng thời
2184839376696112704 allows to import multiple videos in parallel. ⚠️ Requires a PeerTube restart. cho phép nhập nhiều video song songl. ⚠️ Yêu cầu khởi động lại PeerTube.
780513172839038392 jobs in parallel công việc song song
5997625369044180192 Allow import with HTTP URL (e.g. YouTube) Cho phép nhập URL HTTP(ví dụ YouTube)
2095604754338363597 ⚠️ If enabled, we recommend to use <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/maintain-configuration?id=security&quot;&gt;"/>a HTTP proxy<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> to prevent private URL access from your PeerTube server ⚠️ Nếu kích hoạt, chúng tôi đề xuất bạn sử dụng <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/maintain-configuration?id=security&quot;&gt;"/>a HTTP proxy<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> để ngăn chặn truy cập những URL riêng tư trên máy chủ PeerTube của bạn
7627544798203088407 Discover Khám phá
7844706011418789951 Administration Quản trị viên
1726363342938046830 About Thông tin
7922989125096435449 Contact Liên hệ
403762424689874454 View your notifications Xem thông báo
2333314224059826550 Mark all as read Đánh dấu tất cả là đã đọc
8278995041812548563 Update your notification preferences Cài đặt thông báo
5842982307680337701 See all your notifications Xem toàn bộ thông báo

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3108704604266608109
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 272