Translation

5354239156470982824
English
Key English Vietnamese Actions
506794214492992969 <x id="START_LINK"/>A new video abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/> Một video quấy rối<x id="CLOSE_LINK"/> vừa tạo trên <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3487882822536102372 <x id="START_LINK"/>A new comment abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Một bình luận xúc phạm<x id="CLOSE_LINK"/> vừa tạo trên video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
7885094785640544496 <x id="START_LINK"/>A new account abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on account <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Một tài khoản xúc phạm<x id="CLOSE_LINK"/> vừa tạo trên tài khoản <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
2008776855594205860 <x id="START_LINK"/>A new abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created <x id="START_LINK"/>Một vi phạm mới<x id="CLOSE_LINK"/> vừa được tạo
8816959058080937679 <x id="START_LINK"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepted<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rejected<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/>Vi phạm của bạn <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đã <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>được phê duyệt<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>từ chối<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
6464941273929604379 <x id="START_LINK"/>Abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has a new message <x id="START_LINK"/>Vi phạm <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> có một tin nhắn mới
420488506127153204 The recently added video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_LINK_1"/>automatically blocked<x id="CLOSE_LINK"/> Video tải lên gần đây <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> vừa bị <x id="START_LINK_1"/>khóa tự động<x id="CLOSE_LINK"/>
2740435661398285769 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> commented your video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đã bình luận video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> của bạn
2020563642195933477 The notification concerns a comment now unavailable Thông báo có liên quan tới một bình luận không khả dụng
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published Video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> của bạn đã tải lên xong
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded <x id="START_LINK"/>Video nhập từ nguồn khác<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> thành công
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed <x id="START_LINK"/>Video bạn nhập<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> không tải lên thành công
3371351937331192777 User <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> registered on your instance Người dùng <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đăng ký máy chủ của bạn
4404295482394146814 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> is following <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>your channel <x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>your account<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đang theo dõi <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>kênh của bạn<x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>tài khoản của bạn<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
5504059606863599420 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> mentioned you on <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>nhắc tới bạn trong <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
5354239156470982824 Your instance has <x id="START_LINK"/>a new follower<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> awaiting your approval<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Máy chủ của bạn có <x id="START_LINK"/>một người theo dõi mới<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> đang chờ được duyệt<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
325842756252267394 Your instance automatically followed <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Máy chủ của bạn tự động theo dõi <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
363592786729553688 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>A new version of the plugin/theme <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>Có bản cập nhật tiện ích/chủ đề mới <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> đang chờ cập nhật: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/>
5055099158245592648 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>A new version of PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>Một phiên bản PeerTube mới<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> đang chờ cập nhật: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/>
731573110355765429 Your video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> edition has finished Phiên bản mới của video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> đã được biên tập xong
5421414445136873229 The notification points to content now unavailable Thông báo về nội dung này không khả dụng
3321250177023376249 Change your avatar Đổi ảnh đại diện
8411430224810427392 Remove avatar Xóa ảnh đại diện
8817917090143649804 Account muted Đã ẩn tài khoản
1684597533616494551 Server muted Đã ẩn máy chủ
5924559757556526785 Save to Lưu vào
8432562579042371182 Options Tùy chọn
1394835141143590910 Start at Bắt đầu tại
5964984095397511808 Stop at Kết thúc tại
2816407313459209541 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the video origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Báo cáo của bạn sẽ được gửi tới kiểm duyệt viên <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> và đồng thời chuyển tiếp tới nơi lưu trữ gốc của video (<x id="INTERPOLATION_1"/>)<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>.
6990204431018013063 Please describe the issue... Thêm mô tả vấn đề...

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5354239156470982824
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 55