Translation

3208627574396957172
English
Key English Vietnamese Actions
842657237693374355 This month Tháng này
4463380307954693363 Last month Tháng trước
7473676707373218484 Older Cũ hơn
5036991421517255667 Cannot load more videos. Try again later. Không thể tải thêm video. Thử lại sau.
4873149362496451858 Last 7 days 7 ngày qua
2949150997160654358 Last 30 days 30 ngày qua
5328600704510694984 Last 365 days 365 ngày qua
2392481201920342009 VOD videos Video VOD
2180217594100853008 Live videos Video livestream
8487565500496466433 Short (< 4 min) Ngắn (< 4 phút)
3642535017283477339 Medium (4-10 min) Trung bình (4-10 phút)
6613870447286561244 Long (> 10 min) Dài (> 10 phút)
1787083504545967 Relevance Liên quan
7944277186358179990 Publish date Ngày đăng
2123659921722214537 Views Lượt xem
3208627574396957172 Search index is unavailable. Retrying with instance results instead. Không thể tìm kiếm tất cả. Thay vào đó, hãy thử lại với kết quả chỉ ở máy chủ.
307702206382241469 Search error Lỗi tìm kiếm
8491751845906232809 PeerTube instance host filter is invalid Bộ lọc máy chủ lưu trữ PeerTube không hợp lệ
4580988005648117665 Search Tìm kiếm
320689395528621696 Navigate between plugins and themes Chuyển đổi giữa tiện ích và chủ đề
7804724824750282316 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {kết quả} other {kết quả}}"/>
5891040073345002614 <x id="PH"/> years ago <x id="PH"/> năm trước
8392321423487952834 1 year ago 1 năm trước
9022576335789205254 <x id="PH"/> months ago <x id="PH"/> tháng trước
6874778750344205852 1 month ago 1 tháng trước
6473426250245763193 <x id="PH"/> weeks ago <x id="PH"/> tuần trước
6538455390369999912 1 week ago 1 tuần trước
5186107770140555014 <x id="PH"/> days ago <x id="PH"/> ngày
3927517496763161987 1 day ago 1 ngày trước
6522428509564266583 <x id="PH"/> hours ago <x id="PH"/> giờ trước
6285422673271535468 1 hour ago 1 giờ trước

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3208627574396957172
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1572