Translation

3384650899171037827
English
Key English Vietnamese Actions
285180972645018518 Sorry, the upload feature is disabled for your account. If you want to add videos, an admin must unlock your quota. Xin lỗi, tài khoản của bạn đã bị cấm tải lên. Nếu bạn muốn đăng thêm video, bạn phải liên hệ một quản trị viên để mở khóa dung lượng cho phép.
1138810463037464722 Uploaded videos are reviewed before publishing for your account. If you want to add videos without moderation review, an admin must turn off your videos auto-block. Video tải lên sẽ được kiểm duyệt trước khi hiện trên trang của bạn. Nếu bạn muốn bỏ qua bước này, hãy liên hệ quản trị viên.
438743381693904838 Your daily video quota is insufficient. If you want to add more videos, you must wait for 24 hours or an admin must increase your daily quota. Bạn đã vượt giới hạn cho phép đăng video hằng ngày. Nếu bạn muốn tiếp tục đăng, hãy chờ 24 tiếng hoặc nhờ quản trị viên tăng giới hạn của bạn lên.
6796692581512042469 Your video quota is insufficient. If you want to add more videos, an admin must increase your quota. Bạn đã vượt quá dung lượng tải lên cho phép. Nếu bạn muốn tiếp tục đăng video, hãy liên hệ quản trị viên.
2587226585711833549 Read instance rules for help Hãy đọc quy tắc máy chủ
3455474330346212563 Select the torrent to import Chọn torrent để nhập
290735093992020324 OR HOẶC
6173286379208830044 Paste magnet URI Dán URI magnet
2424051823705402833 Congratulations, the video will be imported with BitTorrent! You can already add information about this video. Chúc mừng, video có thể nhập bằng BitTorrent! Bạn có thể nhập thêm thông tin về video này.
4422946962830681102 Torrents with only 1 file are supported. Hỗ trợ torrent chỉ có 1 file.
7860848084471862305 Cannot create live because this instance have too many created lives Không thể tạo livestream vì máy chủ đang có quá nhiều livestream cùng lúc
1278564497286613571 Cannot create live because you created too many lives Không thể tạo livestream vì bạn đã tạo quá nhiều livestream
2621043320678012413 Live published. Đã bắt đầu livestream.
8675588963276687921 Stream only once, replay will replace your live Live stream chỉ một lần, phát lại sẽ thay thế phát trực tiếp của bạn
2360261543675520397 Stream only once Livestream một lần
3384650899171037827 Stream multiple times, replays will be separate videos Livestream nhiều lần, phát lại sẽ là các video riêng biệt
58134197356653483 Stream multiple times using the same URL Livestream nhiều lần sử dụng chỉ một URL
8218579597782287078 Go Live Livestream
3282368691598224543 Max live duration is <x id="INTERPOLATION"/>. If your live reaches this limit, it will be automatically terminated. Độ dài tối đa buổi livestream là <x id="INTERPOLATION"/>. Nếu đạt tới giới hạn này, buổi livestream sẽ tự chấm dứt.
2993949426196989262 We recommend you to not use the <x id="START_TAG_STRONG"/>root<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> user to publish your videos, since it's the super-admin account of your instance. <x id="LINE_BREAK"/> Instead, <x id="START_LINK"/>create a dedicated account<x id="CLOSE_LINK"/> to upload your videos. Chúng tôi khuyến nghị bạn không sử dụng <x id="START_TAG_STRONG"/>root<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> người dùng để đăng video của bạn, bởi vì đó là tài khoản super-admin máy chủ của bạn. <x id="LINE_BREAK"/> Thay vào đó, <x id="START_LINK"/>hãy tạo riêng một tài khoản<x id="CLOSE_LINK"/> để tự tải lên những video của bạn.
293476877021544115 Import <x id="INTERPOLATION"/> Nhập <x id="INTERPOLATION"/>
4766833966971572147 Upload <x id="INTERPOLATION"/> Tải lên <x id="INTERPOLATION"/>
7003826819757856838 Upload a file Tải lên một tập tin
2061223017941329156 Import with URL Nhập URL
8740142697043012403 Import with torrent Nhập bằng torrent
6066940329544282265 Go live Livestream
2913936134410914576 AUTOPLAY TỰ ĐỘNG PHÁT
2738123251363312498 Next video to be played Video phát kế tiếp
4619111912751495491 Report this comment Báo cáo bình luận này
7419704019640008953 Share Chia sẻ
6599497107591892109 Share the playlist Chia sẻ danh sách phát

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
stream livestream PeerTube

String information

Key
3384650899171037827
Flags
xml-text
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 493