Translation

5551551295632950210
English
Key English Vietnamese
3855396975723886053 User won't be able to login anymore, but videos and comments will be kept as is. Người này sẽ không thể đăng nhập được nữa, nhưng video và bình luận vẫn sẽ giữ nguyên.
4451482225013335720 Unban Bỏ chặn
7210277223053877333 Set Email as Verified Cài Email như Xác Thực
4207916966377787111 Created Đã tạo
8140268298586972139 Daily quota Giới hạn mỗi ngày
7910076708497708162 Last login Đăng nhập lần cuối
3403978719736970622 You cannot ban root. Không thể chặn root.
4884272193574287483 Do you really want to unban <x id="PH"/> users? Bạn có chắc muốn bỏ chặn <x id="PH"/> người dùng?
8712248120167780385 <x id="PH"/> users unbanned. Đã bỏ chặn <x id="PH"/> người dùng.
5325873477837320044 You cannot delete root. Bạn không thể xóa root.
4086135983283545219 If you remove these users, you will not be able to create others with the same username! Nếu bạn xóa những thành viên đó, tên thành viên sẽ không còn sử dụng được nữa!
7166936623843420016 <x id="PH"/> users deleted. <x id="PH"/> người dùng đã xóa.
8360664597512051242 <x id="PH"/> users email set as verified. <x id="PH"/> đã xác thực email người dùng.
7390990800435887351 Account <x id="PH"/> unmuted. Tài khoản <x id="PH"/> được bỏ ẩn.
7246356397085094208 Instance <x id="PH"/> unmuted. Máy chủ <x id="PH"/> đã bỏ ẩn.
5551551295632950210 Videos history is enabled Đã mở lịch sử video
9136227503281311926 Videos history is disabled Đã tắt lịch sử video
8966726118414892732 Delete videos history Xóa lịch sử video
2482543433481435105 Are you sure you want to delete all your videos history? Bạn có muốn xóa toàn bộ lịch sử video?
4051606152827088952 Videos history deleted Đã xóa lịch sử video
1486537403020619891 My watch history Lịch sử xem của bạn
3656932706364053858 Track watch history Lưu dấu lịch sử xem
778524577866863576 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;delete&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Clear all history <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;delete&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Xóa lịch sử
3183245287221165928 Ownership accepted Đã chấp nhận chủ sở hữu
6012072687166259654 Please check your emails to verify your new email. Xin kiểm tra email để xác thực email mới.
6585766371605707311 Email updated. Đã cập nhật email.
8553059323353586765 Your current email is <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;email&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>. It is never shown to the public. Email gần đây của bạn là <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;email&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>. Nó sẽ không bao giờ hiển thị công khai.
853586874765134886 You current password is invalid. Mật khẩu vừa nhập không đúng.
6159571046971090595 Password updated. Đã cập nhật mật khẩu.
5179099584732142331 Are you sure you want to delete your account? This will delete all your data, including channels, videos and comments. Content cached by other servers and other third-parties might make longer to be deleted. Bạn có chắc rằng bạn muốn xóa tài khoản của bạn? Thao tác này sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn, bao gồm kênh, video và nhận xét. Nội dung được lưu trong bộ nhớ cache bởi các máy chủ khác và các bên thứ ba khác có thể mất nhiều thời gian hơn để bị xóa.
6897292459203320054 Type your username to confirm Xác nhận tên tài khoản

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5551551295632950210
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1353