Translation

6122525173522570480
English
Key English Vietnamese Actions
9034042966936514516 Abuse message must be at least 2 characters long. Thông điệp vi phạm ít nhất 2 ký tự.
7989186574443390119 Abuse message cannot be more than 3000 characters long. Thông điệp vi phạm tối đa 3000 ký tự.
6700357678556223012 The channel is required. Yêu cầu kênh.
9191505323045740697 Block reason must be at least 2 characters long. Lý do khóa phải ít nhất 2 ký tự.
8581623418602419755 Block reason cannot be more than 300 characters long. Lý do khóa tối đa 300 ký tự.
1099619384694370156 Video caption language is required. Yêu cầu ngôn ngữ phụ đề.
3438639650276868976 Video caption file is required. Yêu cầu tập tin phụ đề.
9145435275110757909 Caption content is required. Yêu cầu phụ đề cho nội dung.
7365924714339585574 The username is required. Yêu cầu tên người dùng.
3954099618513992825 You can only transfer ownership to a local account Bạn chỉ có thể chuyển quyền sở hữu cho một tài khoản thuộc máy chủ
4444753420973870540 Name is required. Yêu cầu tên.
4006797705713167676 Name must be at least 1 character long. Tên ít nhất 1 ký tự.
2233809696503670883 Name cannot be more than 50 characters long. Tên tối đa 50 ký tự.
7915656854942800659 Name should be lowercase alphanumeric; dots and underscores are allowed. Tên phải là chữ hoặc số viết thường; được phép sử dụng dấu chấm và dấu gạch dưới.
6880459830525364741 Support text must be at least 3 characters long. Tin nhắn hỗ trợ ít nhất 3 ký tự.
6122525173522570480 Support text cannot be more than 1000 characters long. Nội dung hỗ trợ tối đa 1000 ký tự.
6149476559621965756 Remote channel url is required. URL kênh từ xa là bắt buộc.
7820654428820536159 External channel URL must begin with "https://" or "http://" URL kênh từ xa phải bắt đầu bằng "https://" hoặc "http://"
5090406837784732474 External channel URL cannot be more than 1000 characters long URL kênh bên ngoài không được dài hơn 1000 ký tự
5637879201055173642 See <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/#/use-create-upload-video?id=publish-a-live-in-peertube-gt-v3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>the documentation<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> to learn how to use the PeerTube live streaming feature. Đọc <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/#/use-create-upload-video?id=publish-a-live-in-peertube-gt-v3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>tài liệu<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> để biết cách sử dụng tính năng Livestream của PeerTube.
4267638333776227701 Comment is required. Hãy nhập bình luận.
71132671234491945 Comment must be at least 2 characters long. Bình luận phải ít nhất 2 ký tự.
4148250392704331190 Comment cannot be more than 3000 characters long. Bình luận tối đa 3000 ký tự.
6854100952145697527 Display name cannot be more than 120 characters long. Tên hiển thị tối đa 120 ký tự.
6198895122092095739 Privacy is required. Hãy chọn kiểu hiển thị.
1276238402004616037 The channel is required when the playlist is public. Yêu cầu kênh khi danh sách phát công khai.
5226261760726752768 Live information Thông tin buổi livestream
5078078160576986217 Permanent/Recurring live Livestream vĩnh viễn
7220386604464537651 Live RTMP Url Live RTMP Url
4956017863340142734 Live RTMPS Url Live RTMPS Url
1225050607125362052 Live stream key Mã livestream

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6122525173522570480
Flags
xml-text
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1775