Translation

7657908235362559477
English
Key English Vietnamese Actions
4021487547497211597 Open video actions Mở hành động video
3076101305843397295 Do you really want to unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>? It will be available again in the videos list. Bạn chắc chắn bỏ chặn <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>? Nó sẽ hiện lại trong danh sách video.
8359747231611535508 Unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> Bỏ chặn <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>
3143238830256588661 The live stream will be automatically terminated and replays won't be saved. Livestream sẽ tự động bị tắt và phát lại sẽ không được lưu.
3719503424625455635 Mute server account Ẩn tài khoản máy chủ
7008439939460403347 Report Báo cáo
829951422090160526 Reported part Phần đã báo cáo
4388879716045736175 Note Ghi chú
7234922541542636802 The video was deleted Video này đã bị xóa
872792317034860453 Comment: Bình luận:
397679576231234820 Messages with the reporter Nhắn tin với người báo cáo
7417592908147948728 Messages with the moderation team Nhắn tin với đội ngũ kiểm duyệt
1684858568733486744 No messages for now. Chưa có tin nhắn.
2137920566277687382 Add a message Soạn tin nhắn
4058575476871566236 Published Đã đăng
7657908235362559477 Publication scheduled on <x id="PH" equiv-text="updateAt"/> Đã lên lịch đăng vào <x id="PH" equiv-text="updateAt"/>
5093002376262354382 Transcoding failed Chuyển mã thất bại
118687079501751948 Move to external storage failed Chuyển sang lưu trữ ngoài thất bại
4887724548587271148 Waiting transcoding Đang chờ chuyển mã
4517785179607945981 To transcode Để chuyển mã
3299576663551440736 To import Để nhập video
6963802198225789806 To edit Sửa
8492933894084361602 Subscribe to RSS feed "<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>" Đăng ký RSS "<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>"
187187500641108332 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/>
1795705931707209785 Add to watch later Xem sau
8498940878158860248 Remove from watch later Xóa khỏi xem sau
435589893738610428 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> default theme (<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getDefaultInstanceThemeLabel() }}"/>) <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> chủ đề mặc định (<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getDefaultInstanceThemeLabel() }}"/>)
5622582942980351192 Light/Orange Sáng/Cam
1219783168145776019 LIVE ENDED KẾT THÚC LIVESTREAM
2439066254855913806 Only I can see this video Chỉ mình tôi
6767380569816110388 Only shareable via a private link Chỉ người có được liên kết

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

2 months ago
User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularVietnamese

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7657908235362559477
Flags
xml-text
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 2032