Translation

2847376451647729886
English
Key English Vietnamese Actions
7699622144571229146 Sort by Xếp theo
3245220240937722814 My channels Kênh của tôi
7545420287297803988 My playlists Danh sách phát của tôi
2527931602940887636 My subscriptions Kênh tôi đăng ký
5177154708872200221 You don't have any subscription yet. Bạn chưa đăng ký kênh nào cả.
1991904494976135035 My abuse reports Báo cáo của tôi
5752861278140673787 Ownership changes Lượt thay đổi chủ sở hữu
5983006734882925930 My video history Lịch sử xem của tôi
8181077408762380407 Channels Kênh
8936704404804793618 Videos Video
1823843876735462104 Playlists Danh sách phát
7916647920967632052 max size kích cỡ tối đa
6489275254908395777 Maximize editor Phóng to trình chỉnh sửa
4243591013849340688 Exit maximized editor Thoát khỏi toàn màn hình
6537885755702623401 Now please check your emails to verify your account and complete signup. Hãy kiểm tra email để xác minh và hoàn thành đăng ký.
2847376451647729886 You are now logged in as <x id="PH"/>! Bạn đã đăng nhập bằng tài khoản <x id="PH"/>!
2687679787442328897 An email with verification link will be sent to <x id="PH"/>. Một email xác minh sẽ được gửi tới <x id="PH"/>.
4180693983967989981 Unable to find user id or verification string. Không thể tìm thấy id người dùng hoặc chuỗi xác minh.
1783173774503340906 Subscribe to the account Theo dõi tài khoản này
3131904093925601441 PLAYLISTS DANH SÁCH PHÁT
1593265243494758679 Studio for <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.name }}"/> Biên tập video <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.name }}"/>
5470809226184152498 CUT VIDEO CẮT VIDEO
5639348768609905535 Set a new start/end. Chọn điểm bắt đầu/kết thúc.
783359429228696335 New start Điểm bắt đầu mới
8910806821370505981 New end Điểm kết thúc mới
2502254344085150809 ADD INTRO THÊM INTRO
5030063045826839645 Concatenate a file at the beginning of the video. Ghép một tập tin ở phần đầu video.
4798642303989337390 Select the intro video file Chọn tập tin intro
7698413240170540435 ADD OUTRO THÊM OUTRO
2832051749922509643 Concatenate a file at the end of the video. Ghép một tập tin ở phần cuối video.
4368653199478595315 Select the outro video file Chọn tập tin outro

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2847376451647729886
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1500