Translation

5184373289520493569
English
Key English Vietnamese Actions
1144407473317535723 Subscribe Đăng ký kênh
5432070253720498105 Subscribe to all channels Đăng ký tất cả kênh
7542242186854344789 channels subscribed đã đăng ký kênh
8426539297729416784 {VAR_SELECT, select, undefined {Unsubscribe} other {Unsubscribe from all channels} } {VAR_SELECT, select, undefined {Hủy đăng ký} other {Hủy đăng ký tất cả kênh} }
7215101881367554791 Show more Hiện thêm
3517550046701184661 Show less Thu gọn
66785722678644243 Origin Máy chủ
6981359593518942576 Open the video on the origin instance Mở video trên máy chủ gốc
5139892963394684487 Originally published Công chiếu
6402393085909200998 Friendly Reminder: Lưu ý—
2935783216050341269 the sharing system used for this video implies that some technical information about your system (such as a public IP address) can be sent to other peers. hệ thống chia sẻ của video này có thể gửi địa chỉ IP của bạn đến các peer khác.
4619188387782427495 More information Tìm hiểu thêm
3452334748875293295 The video was blocked due to automatic blocking of new videos Video bị khóa bởi vì máy chủ tự động khóa những video mới
1465291804668949243 NSFW NSFW
4512155674928869984 Get more information Tìm hiểu thêm
5184373289520493569 OK OK
6216656500190325717 Transcoding failed, this video may not work properly. Chuyển mã thất bại, video có thể hiển thị lỗi.
6355398227384499371 Move to external storage failed, this video may not work properly. Chuyển sang lưu trữ ngoài thất bại, video có thể không xem được.
4092533321838934102 The video is being imported, it will be available when the import is finished. Video đang được nhập và chỉ có thể xem được sau khi nhập thành công.
8304621069698650554 The video is being transcoded, it may not work properly. Video đang được chuyển mã nên có thể chưa xem được.
1353168089968436742 The video is being edited, it may not work properly. Video này đang được chỉnh sửa nên có thể không xem được.
9080034597841586171 The video is being moved to an external server, it may not work properly. Video đã chuyển sang máy chủ bên ngoài, có thể không xem được.
8619499607322327082 This video will be published on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.scheduledUpdate.updateAt | date: 'full' }}"/>. Video này sẽ được đăng ở <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.scheduledUpdate.updateAt | date: 'full' }}"/>.
4262297989675590582 This live has not started yet. Chưa bắt đầu buổi livestream được.
4926204350710628499 This live has ended. Buổi livestream đã kết thúc.
7365478703093390233 There are no videos available in this playlist. Chưa có video nào trong danh sách phát này.
8518611938109939710 SORT BY XẾP
6448160249466325288 Most recent first (default) Theo thời gian (mặc định)
5179007899354903649 Most replies first Theo nổi bật
7494537777006082055 No comments. Chưa có bình luận.
6390009909920475335 View <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> from <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/> and others Xem <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 trả lời} other {{{ comment.totalReplies }} trả lời}}"/> từ <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/> và những người khác

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5184373289520493569
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 561