Translation

7545420287297803988
English
Key English Vietnamese Actions
6658000829978978023 Applications Ứng dụng
104404386496394770 Delete playlist Xóa danh sách phát
1431617394009162547 Playlist <x id="PH"/> updated. Đã cập nhật danh sách phát <x id="PH"/>.
4844578664427956129 Change ownership Đổi chủ sở hữu
3380608219513805292 Playlist <x id="PH"/> deleted. Danh sách phát <x id="PH"/> đã xóa.
3058024914967508975 My videos Video của tôi
8197117721861453263 Do you really want to delete <x id="PH"/> videos? Bạn có thật sự muốn xóa video của <x id="PH"/>?
2728855911908920537 <x id="PH"/> videos deleted. Video của <x id="PH"/> đã bị xóa.
2591467977473302125 Videos list Danh sách video
2027805873922338635 Do you really want to delete <x id="PH"/>? Bạn có thật sự muốn xóa <x id="PH"/>?
2767660806989176400 Video <x id="PH"/> deleted. Video <x id="PH"/> đã bị xóa.
6389312883797462351 Studio Biên tập
6810714890760227072 Ownership change request sent. Đã gửi yêu cầu thay đổi chủ sở hữu.
7699622144571229146 Sort by Xếp theo
3245220240937722814 My channels Kênh của tôi
7545420287297803988 My playlists Danh sách phát của tôi
2527931602940887636 My subscriptions Kênh tôi đăng ký
5177154708872200221 You don't have any subscription yet. Bạn chưa đăng ký kênh nào cả.
1991904494976135035 My abuse reports Báo cáo của tôi
5752861278140673787 Ownership changes Lượt thay đổi chủ sở hữu
5983006734882925930 My video history Lịch sử xem của tôi
8181077408762380407 Channels Kênh
8936704404804793618 Videos Video
1823843876735462104 Playlists Danh sách phát
7916647920967632052 max size kích cỡ tối đa
6489275254908395777 Maximize editor Phóng to trình chỉnh sửa
4243591013849340688 Exit maximized editor Thoát khỏi toàn màn hình
6537885755702623401 Now please check your emails to verify your account and complete signup. Hãy kiểm tra email để xác minh và hoàn thành đăng ký.
2847376451647729886 You are now logged in as <x id="PH"/>! Bạn đã đăng nhập bằng tài khoản <x id="PH"/>!
2687679787442328897 An email with verification link will be sent to <x id="PH"/>. Một email xác minh sẽ được gửi tới <x id="PH"/>.
4180693983967989981 Unable to find user id or verification string. Không thể tìm thấy id người dùng hoặc chuỗi xác minh.

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7545420287297803988
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1486