Translation

6161604372916832458
English
Key English Vietnamese Actions
5359075917564707730 Congratulations, the video behind <x id="INTERPOLATION"/> will be imported! You can already add information about this video. Chúc mừng, video <x id="INTERPOLATION"/> đã được nhập! Bạn có thể thêm thông tin cho video này.
6722765664648523978 Select the file to upload Chọn tập tin để tải lên
9172233176401579786 Scheduled Đã lên lịch
1435317307066082710 Hide the video until a specific date Ẩn video dưới một ngày đặc biệt
1087181129481039628 Normal live Livestream thường
3517255641769192386 Permanent/recurring live Livestream vĩnh viễn
6148369758871787018 Video background image Hình nền video
7099631707196015765 Image that will be merged with your audio file. <x id="LINE_BREAK"/> The chosen image will be definitive and cannot be modified. Hình ảnh sẽ được ghép với file âm thanh của bạn. <x id="LINE_BREAK"/> Những hình ảnh đã chọn rồi sẽ không thể thay đổi.
4626927731329688072 Total video uploaded Tổng số video đã đăng
1185207825965405436 Processing… Đang xử lý…
7934833136974560675 Retry Thử lại
2127094963121208963 Total video quota Dung lượng cho phép
1522676094837508187 Congratulations! Your video is now available in your private library. Xin chúc mừng! Video của bạn bây giờ đã có sẵn trong thư viện cá nhân.
3768339632235914548 Publish will be available when upload is finished Bạn chỉ có thể đăng sau khi video đã được tải lên 100%
7430416142942514215 Publish Đăng video
6161604372916832458 Upload on hold Đang tiếp tục tải lên
285180972645018518 Sorry, the upload feature is disabled for your account. If you want to add videos, an admin must unlock your quota. Xin lỗi, tài khoản của bạn đã bị cấm tải lên. Nếu bạn muốn đăng thêm video, bạn phải liên hệ một quản trị viên để mở khóa dung lượng cho phép.
1138810463037464722 Uploaded videos are reviewed before publishing for your account. If you want to add videos without moderation review, an admin must turn off your videos auto-block. Video tải lên sẽ được kiểm duyệt trước khi hiện trên trang của bạn. Nếu bạn muốn bỏ qua bước này, hãy liên hệ quản trị viên.
438743381693904838 Your daily video quota is insufficient. If you want to add more videos, you must wait for 24 hours or an admin must increase your daily quota. Bạn đã vượt giới hạn cho phép đăng video hằng ngày. Nếu bạn muốn tiếp tục đăng, hãy chờ 24 tiếng hoặc nhờ quản trị viên tăng giới hạn của bạn lên.
6796692581512042469 Your video quota is insufficient. If you want to add more videos, an admin must increase your quota. Bạn đã vượt quá dung lượng tải lên cho phép. Nếu bạn muốn tiếp tục đăng video, hãy liên hệ quản trị viên.
2587226585711833549 Read instance rules for help Hãy đọc quy tắc máy chủ
3455474330346212563 Select the torrent to import Chọn torrent để nhập
290735093992020324 OR HOẶC
6173286379208830044 Paste magnet URI Dán URI magnet
2424051823705402833 Congratulations, the video will be imported with BitTorrent! You can already add information about this video. Chúc mừng, video có thể nhập bằng BitTorrent! Bạn có thể nhập thêm thông tin về video này.
4422946962830681102 Torrents with only 1 file are supported. Hỗ trợ torrent chỉ có 1 file.
7860848084471862305 Cannot create live because this instance have too many created lives Không thể tạo livestream vì máy chủ đang có quá nhiều livestream cùng lúc
1278564497286613571 Cannot create live because you created too many lives Không thể tạo livestream vì bạn đã tạo quá nhiều livestream
2621043320678012413 Live published. Đã bắt đầu livestream.
8675588963276687921 Stream only once, replay will replace your live Live stream chỉ một lần, phát lại sẽ thay thế phát trực tiếp của bạn
2360261543675520397 Stream only once Livestream một lần

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6161604372916832458
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 477