Translation

240096858386658337
English
Key English Vietnamese Actions
7784486624424057376 Instance name is required. Bắt buộc có tên máy chủ.
3281212084219111058 Short description should not be longer than 250 characters. Mô tả ngắn không được dài hơn 250 ký tự.
6033463036257195528 Twitter username is required. Bắt buộc điền tài khoản Twitter.
8198703669620791633 Previews cache size is required. Kích thước bộ nhớ cache của bản xem trước là bắt buộc.
3971192070835972256 Previews cache size must be greater than 1. Kích thước bộ nhớ cache của các bản xem trước phải lớn hơn 1.
2903453036126968504 Previews cache size must be a number. Kích thước bộ nhớ cache của các bản xem trước phải là số.
6941976540222684735 Captions cache size is required. Kích cỡ bộ nhớ đệm của phụ đề là bắt buộc.
780869536819343075 Captions cache size must be greater than 1. Kích cỡ bộ nhớ đệm của phụ đề phải lớn hơn 1.
2498218540197718478 Captions cache size must be a number. Kích cỡ bộ nhớ đệm của phụ đề phải là số.
818392297325723982 Signup limit is required. Yêu cầu giới hạn đăng ký.
5630311719329022718 Signup limit must be greater than 1. Use -1 to disable it. Yêu cầu giới hạn đăng ký phải lớn hơn 1. Sử dụng -1 để tắt nó.
2555843408410000965 Signup limit must be a number. Giới hạn đăng ký phải là số.
346485141381099383 Signup minimum age is required. Bắt buộc phải có độ tuổi đăng ký.
4230672031132838318 Signup minimum age must be greater than 1. Độ tuổi đăng ký phải lớn hơn 1.
5929230001329133993 Signup minimum age must be a number. Độ tuổi đăng ký phải là số.
240096858386658337 Admin email is required. Yêu cầu email của quản trị viên.
4392533896009432078 Admin email must be valid. Email của admin phải sử dụng được.
6172217783476989430 Transcoding threads is required. Yêu cầu chuyển mã chuỗi.
5320424292625586941 Transcoding threads must be greater or equal to 0. Chuyễn mã chuỗi phải lớn hơn hoặc bằng 0.
8185661254949728718 Max live duration is required. Yêu cầu thời lượng tối đa của livestream.
8892863662898651766 Max live duration should be greater or equal to -1. Thời lượng tối đa của buổi livestream phải lớn hơn hoặc bằng -1.
8196240396863235661 Max instance lives is required. Yêu cầu số buổi phát máy chủ tối đa.
913683464711184925 Max instance lives should be greater or equal to -1. Số buổi phát tối đa máy chủ phải lớn hơn hoặc bằng -1.
5614457087254770778 Max user lives is required. Yêu cầu số lượng người dùng livestream tối đa.
2779726697233311712 Max user lives should be greater or equal to -1. Số lượng người dùng livestream phải lớn hơn hoặc bằng -1.
351272950792130803 Max video channels per user is required. Bắt buộc số kênh video tối đa cho mỗi người dùng.
5253683089104713724 Max video channels per user must be greater or equal to 1. Số lượng kênh video cho mỗi người dùng phải lớn hơn hoặc bằng 1.
8354695459880751923 Max video channels per user must be a number. Số lượng kênh video tối đa mỗi người dùng phải là số.
5832601947705094130 Concurrency is required. Yêu cầu đồng thời.
4751566092251132371 Concurrency should be greater or equal to 1. Đồng thời phải lớn hơn hoặc bằng 1.
75589896034107743 Index URL should be a URL Chỉ mục URL phải là URL

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
240096858386658337
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1659