Translation

7209039243783736285
English
Key English Vietnamese Actions
3284171506518522275 Your video was uploaded to your account and is private. Video đã được tải lên và lưu vào tài khoản của bạn dưới dạng riêng tư.
5699822024600815733 But associated data (tags, description...) will be lost, are you sure you want to leave this page? Nhưng các dữ liệu liên quan (thẻ, mô tả,...) sẽ bị mất. Bạn có chắc muốn rời khỏi trang không?
1219739004043110649 Your video is not uploaded yet, are you sure you want to leave this page? Video của bạn vẫn chưa được tải lên, bạn có chắc muốn rời trang?
1830802698757049943 Publish <x id="PH" equiv-text="videoName"/> Đăng <x id="PH" equiv-text="videoName"/>
6932865105766151309 Upload Tải lên
8278735427925094503 Upload <x id="PH"/> Tải lên <x id="PH"/>
5981816353437801748 Video published. Đã đăng video.
764164089183618119 You have unsaved changes! If you leave, your changes will be lost. Bạn có sửa đổi chưa lưu! Nếu rời đi, những sửa đổi này sẽ bị mất.
8306050839443016954 Video updated. Đã cập nhật video.
5609201297201028750 (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoExtensions.join(', ')"/>) (định dạng: <x id="PH" equiv-text="this.videoExtensions.join(', ')"/>)
2763845919408843325 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the beginning of the video "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" sẽ được thêm vào đầu video
4952096817126306891 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the end of the video "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" sẽ được thêm vào cuối video
665518679871959619 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" image watermark will be added to the video Watermark "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" sẽ được thêm vào video
2677581013897190613 Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> and stop at <x id="PH_1" equiv-text="secondsToTime(end)"/> Video sẽ bắt đầu tại <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> và kết thúc tại <x id="PH_1" equiv-text="secondsToTime(end)"/>
2299077646120636288 Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> Video sẽ bắt đầu tại <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/>
7209039243783736285 Video will stop at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(end)"/> Video sẽ kết thúc tại <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(end)"/>
5512208811126492983 Report comment Ghi chú báo cáo
3691787517663044217 The deletion will be sent to remote instances so they can reflect the change. Việc xóa sẽ được gửi đến các máy chủ từ xa để họ có thể phản ánh sự thay đổi.
7321800851971795962 It is a remote comment, so the deletion will only be effective on your instance. Nếu đây là bình luận từ xa, việc xóa bỏ chỉ hiệu lực trên máy chủ của bạn.
5964038603724691720 Delete and re-draft Xóa và viết lại
7163633882758007711 Do you really want to delete and re-draft this comment? Bạn có muốn xóa và viết lại bình luận này?
6775540171466219199 Stop autoplaying next video Tắt tự phát video kế tiếp
5149234672404299151 Autoplay next video Tự phát video kế tiếp
5870421136141540382 Stop looping playlist videos Tắt phát lặp lại video
1599585307037758139 Loop playlist videos Phát lặp lại video
1254111869788332501 Other videos Video khác
3704292036525161260 Placeholder image Ảnh thay thế
961774488937452220 This video is not available on this instance. Do you want to be redirected on the origin instance: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;? Video không khả dụng trên máy chủ này. Bạn có muốn chuyển tới máy chủ gốc: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;?
5761611056224181752 Redirection Chuyển hướng
8858527736400081688 This video contains mature or explicit content. Are you sure you want to watch it? Video này chứa nội dung cho người lớn hoặc nhạy cảm. Bạn có chắc chắn muốn xem không?
3937119019020041049 Mature or explicit content Nội dung người lớn hoặc nhạy cảm

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7209039243783736285
Flags
xml-text
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 2067