Translation

5964038603724691720
English
Key English Vietnamese
1425933035739773115 Only users of this instance can see this video Chỉ người dùng trên máy chủ này mới có thể xem video
8312101634344200207 <x id="PH" equiv-text="this.views"/> viewers <x id="PH" equiv-text="this.views"/> người xem
7756087706411154095 <x id="PH" equiv-text="this.views"/> views <x id="PH" equiv-text="this.views"/> người xem
5210096066382592800 Video to import updated. Đã cập nhật video cần nhập.
3284171506518522275 Your video was uploaded to your account and is private. Video đã được tải lên riêng tư vào tài khoản của bạn.
5699822024600815733 But associated data (tags, description...) will be lost, are you sure you want to leave this page? Nhưng các dữ liệu liên quan (thẻ, mô tả,...) sẽ bị mất. Bạn có chắc muốn rời khỏi trang không?
1219739004043110649 Your video is not uploaded yet, are you sure you want to leave this page? Video của bạn vẫn chưa được tải lên, bạn có chắc muốn rời trang?
6932865105766151309 Upload Tải lên
8278735427925094503 Upload <x id="PH"/> Tải lên <x id="PH"/>
5981816353437801748 Video published. Đã xuất bản video.
764164089183618119 You have unsaved changes! If you leave, your changes will be lost. Bạn có sửa đổi chưa lưu! Nếu rời đi, những sửa đổi này sẽ bị mất.
8306050839443016954 Video updated. Đã cập nhật video.
5512208811126492983 Report comment Ghi chú báo cáo
3691787517663044217 The deletion will be sent to remote instances so they can reflect the change. Việc xóa sẽ được gửi đến các máy chủ từ xa để họ có thể phản ánh sự thay đổi.
7321800851971795962 It is a remote comment, so the deletion will only be effective on your instance. Nếu đây là bình luận từ xa, việc xóa bỏ chỉ hiệu lực trên máy chủ của bạn.
5964038603724691720 Delete and re-draft Xóa và viết lại
7163633882758007711 Do you really want to delete and re-draft this comment? Bạn có muốn xóa và viết lại bình luận này?
6775540171466219199 Stop autoplaying next video Ngưng tự phát video kế tiếp
5149234672404299151 Autoplay next video Tự phát video kế tiếp
5870421136141540382 Stop looping playlist videos Ngừng lặp lại video trong danh sách phát
1599585307037758139 Loop playlist videos Lặp lại video trong danh sách phát
3704292036525161260 Placeholder image Ảnh thay thế
961774488937452220 This video is not available on this instance. Do you want to be redirected on the origin instance: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;? Video không khả dụng trên máy chủ này. Bạn có muốn chuyển tới máy chủ gốc: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;?
5761611056224181752 Redirection Chuyển hướng
8858527736400081688 This video contains mature or explicit content. Are you sure you want to watch it? Video này chứa nội dung cho người lớn hoặc nhạy cảm. Bạn có chắc chắn muốn xem không?
3937119019020041049 Mature or explicit content Nội dung người lớn hoặc nhạy cảm
1755474755114288376 Up Next Tiếp Theo
2159130950882492111 Cancel Hủy
3354816756665089864 Autoplay is suspended Tạm ngừng tự phát
5856931617181450881 Enter/exit fullscreen Vào/thoát toàn màn hình
2971009377468404076 Play/Pause the video Phát/Ngừng video

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

9 months ago
User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5964038603724691720
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1878