Translation

525915681688649453
English
Key English Vietnamese Actions
7913022656086109932 Delete user Xóa người dùng
7577876364431026966 Unban user Bỏ cấm người dùng
3508163549683020253 Allow the user to login and create videos/comments again Cho phép người dùng đăng nhập và đăng video/bình luận trở lại
1888272455383898478 Mute this account Ẩn tài khoản này
2365286519320230773 Hide any content from that user from you. Ẩn mọi nội dung từ người này.
4043508901590508211 Unmute this account Bỏ ẩn tài khoản này
2843593344827160627 Show back content from that user for you. Hiện lại toàn bộ nội dung từ người này.
6198109035280957164 Mute the instance Ẩn máy chủ
4537735378779630558 Hide any content from that instance for you. Ẩn mọi nội dung từ máy chủ của người này.
6247487021683085858 Unmute the instance Bỏ ẩn máy chủ
4024846984475742259 Show back content from that instance for you. Hiện lại nội dung từ máy chủ của người này.
3108200185023875257 Remove comments from your videos Xóa bình luận khỏi video của bạn
4810478487244286994 Remove comments made by this account on your videos. Xóa bình luận của người này ra khỏi video của bạn.
2077144178298031252 Hide any content from that user from you, your instance and its users. Ẩn mọi nội dung từ người này khỏi máy chủ của bạn.
7675070596643104983 Show this user's content to the users of this instance again. Hiện lại nội dung của người này trên máy chủ.
525915681688649453 Hide any content from that instance from you, your instance and its users. Ẩn mọi nội dung từ máy chủ này khỏi máy chủ của bạn.
5325628963747139770 Unmute the instance by your instance Bỏ ẩn máy chủ này trên máy chủ của bạn
758471033841077314 Show back content from that instance for you, your instance and its users. Hiện lại nội dung từ máy chủ này với máy chủ của bạn.
3785095284194008197 Remove comments from your instance Xóa bỏ bình luận từ máy chủ của bạn
4809327075591089709 Remove comments made by this account from your instance. Xóa bỏ bình luận của người này khỏi máy chủ của bạn.
6504240011224861621 Instance moderation Kiểm duyệt máy chủ
8546847443058492245 Block <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videos.length }}"/> videos Chặn <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videos.length }}"/> video
6746743143272021955 Violent or repulsive Bạo lực hoặc kinh tởm
5272553814105457319 Contains offensive, violent, or coarse language or iconography. Chứa ngôn ngữ hoặc hình ảnh xúc phạm, bạo lực, thô tục.
6979166468838302269 Hateful or abusive Căm thù hoặc bắt nạt
8006612645824137458 Contains abusive, racist or sexist language or iconography. Chứa ngôn ngữ hoặc hình ảnh bắt nạt, phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt giới tính.
5413552012131573970 Spam, ad or false news Spam, quảng cáo hoặc tin giả
6374940465448453212 Contains marketing, spam, purposefully deceitful news, or otherwise misleading thumbnail/text/tags. Please provide reputable sources to report hoaxes. Chứa nội dung tiếp thị, thư rác, tin tức giả mạo có chủ đích hoặc hình thu nhỏ / văn bản / thẻ gây hiểu lầm. Vui lòng cung cấp các nguồn có uy tín để báo cáo các trò lừa bịp.
7401289443263903223 Privacy breach or doxxing Xâm phạm đời tư hoặc quấy rối
8363008638081993167 Contains personal information that could be used to track, identify, contact or impersonate someone (e.g. name, address, phone number, email, or credit card details). Chứa thông tin cá nhân có thể được sử dụng để theo dõi, xác định, liên hệ hoặc mạo danh ai đó (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, email hoặc chi tiết thẻ tín dụng).
380450014369168564 Infringes your copyright wrt. the regional laws with which the server must comply. Vi phạm bản quyền hoặc luật pháp ở khu vực mà máy chủ phải tuân thủ.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

2 months ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
525915681688649453
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1837