Translation

5927402622550505067
English
Key English Polish Actions
8006612645824137458 Contains abusive, racist or sexist language or iconography. Zawiera obraźliwy, rasistowski bądź seksistowski język czy grafikę.
5413552012131573970 Spam, ad or false news Spam, reklamy lub nieprawdziwe informacje
6374940465448453212 Contains marketing, spam, purposefully deceitful news, or otherwise misleading thumbnail/text/tags. Please provide reputable sources to report hoaxes. Zawiera treści reklamowe, spam, fałszywe informacje, bądź inne wprowadzające w błąd miniaturki, tekst czy tagi. Prosimy dostarczyć wiarygodne źródła przy zgłaszaniu mistyfikacji.
7401289443263903223 Privacy breach or doxxing Naruszenie prywatności lub doxxing
8363008638081993167 Contains personal information that could be used to track, identify, contact or impersonate someone (e.g. name, address, phone number, email, or credit card details). Zawiera informacje osobiste, które mogą zostać wykorzystane do wyśledzenia, rozpoznania, skontaktowania się bądź podszycia pod kogoś (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail czy dane karty kredytowej).
380450014369168564 Infringes your copyright wrt. the regional laws with which the server must comply. Narusza Twoje prawa autorskie według lokalnych praw pod które podlega serwer.
1378933246324202613 Breaks server rules Łamie zasady serwera
7930601470861156366 Anything not included in the above that breaks the terms of service, code of conduct, or general rules in place on the server. Cokolwiek, czego nie uwzględniono wyżej, a łamie regulamin serwera, bądź inne zasady obowiązujące na serwerze.
8700771664729810984 The above can only be seen in thumbnails. Powyżej wymienione jest widoczne na miniaturach.
2602773901491715295 Captions Napisy
5779804235244672536 The above can only be seen in captions (please describe which). Powyżej wymienione jest widoczne tylko w napisach (opisz w których).
968295009933361070 Too many attempts, please try again after <x id="PH"/> minutes. Zbyt wiele prób, spróbuj ponownie za <x id="PH"/> minut.
4965472196059235310 Too many attempts, please try again later. Zbyt wiele prób, spróbuj ponownie później.
1693549688987384699 Server error. Please retry later. Błąd serwera. Spróbuj ponownie później.
7436975022198908854 Unknown server error Unknown server error
5927402622550505067 Subscribed to all current channels of <x id="PH"/>. You will be notified of all their new videos. Zasubskrybowano wszystkie kanały użytkownika <x id="PH"/>. Otrzymasz powiadomienia o wszystkich ich filmach.
2780460651686172544 Subscribed to <x id="PH"/>. You will be notified of all their new videos. Zasubskrybowano kanał <x id="PH"/>. Otrzymasz powiadomienia o wszystkich jego filmach.
7019115336138470191 Subscribed Zasubskrybowano
7070823964189404459 Unsubscribed from all channels of <x id="PH"/> Anulowano subskrypcje wszystkich kanałów użytkownika <x id="PH"/>
9201562016527884133 Unsubscribed from <x id="PH"/> Anulowano subskrypcję kanału <x id="PH"/>
516954136005961440 Unsubscribed Odsubskrybowano
1000724328916033777 Multiple ways to subscribe to the current channel Wiele sposobów na zasubskrybowanie obecnego kanału
363499678348067004 Open subscription dropdown Otwórz menu subskrypcji
4968151111061046122 Moderator Moderator
2279527393438260622 Search videos, playlists, channels… Szukaj filmów, list odtwarzania, kanałów…
3723085768598852106 Video removed from <x id="PH"/> Film usunięty z <x id="PH"/>
1056145626640340519 Video added in <x id="PH"/> at timestamps <x id="PH_1"/> Dodano film do <x id="PH"/> w znacznikach czasu <x id="PH_1"/>
7754186870520534716 Video added in <x id="PH"/> Dodano film do <x id="PH"/>
985751964589921228 Timestamps updated Zaktualizowano znaczniki czasu
6421445850411984665 Starts at Rozpoczyna się
7145200412085189912 Stops at Kończy się

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5927402622550505067
Flags
xml-text
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1963