Translation

5512208811126492983
English
Key English Polish Actions
5699822024600815733 But associated data (tags, description...) will be lost, are you sure you want to leave this page? Powiązane dane (tagi, opis…) zostaną utracone, czy na pewno chcesz opuścić tą stronę?
1219739004043110649 Your video is not uploaded yet, are you sure you want to leave this page? Twój film nie został jeszcze wysłany, czy na pewno chcesz opuścić tą stronę?
1830802698757049943 Publish <x id="PH" equiv-text="videoName"/> Publish <x id="PH" equiv-text="videoName"/>
6932865105766151309 Upload Wyślij
8278735427925094503 Upload <x id="PH"/> Wrzuć <x id="PH"/>
5981816353437801748 Video published. Opublikowano film.
764164089183618119 You have unsaved changes! If you leave, your changes will be lost. Masz niezapisane zmiany! Jeżeli zamkniesz to okno, twoje zmiany zostaną stracone.
8306050839443016954 Video updated. Zaktualizowano film.
5609201297201028750 (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoExtensions.join(', ')"/>) (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoExtensions.join(', ')"/>)
2763845919408843325 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the beginning of the video "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the beginning of the video
4952096817126306891 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the end of the video "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the end of the video
665518679871959619 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" image watermark will be added to the video "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" image watermark will be added to the video
2677581013897190613 Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> and stop at <x id="PH_1" equiv-text="secondsToTime(end)"/> Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> and stop at <x id="PH_1" equiv-text="secondsToTime(end)"/>
2299077646120636288 Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/>
7209039243783736285 Video will stop at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(end)"/> Video will stop at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(end)"/>
5512208811126492983 Report comment Zgłoś komentarz
3691787517663044217 The deletion will be sent to remote instances so they can reflect the change. Usunięcie zostanie przesłane do zdalnych instancji, tak aby mogły zreflektować zmianę.
7321800851971795962 It is a remote comment, so the deletion will only be effective on your instance. To jest zdalny komentarz, więc jego usunięcie będzie skuteczne tylko na Twojej instancji.
5964038603724691720 Delete and re-draft Usuń i przeredaguj
7163633882758007711 Do you really want to delete and re-draft this comment? Czy na pewno chcesz usunąć i przeredagować ten komentarz?
6775540171466219199 Stop autoplaying next video Nie odtwarzaj automatycznie następnego filmu
5149234672404299151 Autoplay next video Odtwarzaj automatycznie następny film
5870421136141540382 Stop looping playlist videos Nie powtarzaj filmów w playliście
1599585307037758139 Loop playlist videos Powtarzaj filmy w playliście
1254111869788332501 Other videos Other videos
3704292036525161260 Placeholder image Zastępczy obrazek
961774488937452220 This video is not available on this instance. Do you want to be redirected on the origin instance: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;? Ten film nie jest dostępny na tej instancji. Czy chcesz zostać przekierowany(-a) na instancję źródłową: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;?
5761611056224181752 Redirection Przekierowanie
8858527736400081688 This video contains mature or explicit content. Are you sure you want to watch it? Ten film zawiera treści wulgarne lub przeznaczone dla dorosłych. Czy na pewno chcesz go obejrzeć?
3937119019020041049 Mature or explicit content Zawartość wulgarna lub dla dorosłych
1755474755114288376 Up Next Następnie

Loading…

User avatar mkljczk

Translation changed

PeerTube / angularPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5512208811126492983
Flags
xml-text
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 2067