Translation

7257048945916143687
English
Key English Polish
19872047295276660 This instance is dedicated to sensitive/NSFW content. Ta instancja jest przeznaczona na treści wrażliwe/NSFW.
1970848297295860531 ADMINISTRATORS & SUSTAINABILITY ADMINISTRATORZY & UTRZYMANIE
6741838149332998818 Who we are Kim jesteśmy
4722135551130122302 Why we created this instance Dlaczego stworzyliśmy tę instancję
6434467346812189214 How long we plan to maintain this instance Jak długo planujemy utrzymać instancję
8765504394950427814 How we will pay for keeping our instance running Jak płacimy za utrzymanie instancji
7707185552909365717 INFORMATION INFORMACJE
8685905644837116382 MODERATION MODERACJA
9178042134345945115 OTHER INFORMATION INNE INFORMACJE
4281738631669138686 Hardware information Informacje o sprzęcie
273909283347871 FEATURES MOŻLIWOŚCI
8495040351808033345 Features found on this instance Funkcje dostępne na tej instancji
8932880935037645502 STATISTICS STATYSTYKI
1161141363959659794 PeerTube is a self-hosted ActivityPub-federated video streaming platform using P2P directly in your web browser. PeerTube to selfhostowana platforma do transmisji filmów sfederowana z użyciem ActivityPub, korzystająca z P2P bezpośrednio w Twojej przeglądarce internetowej.
135286612733607700 It is free and open-source software, under <x id="START_LINK"/>AGPLv3 licence<x id="CLOSE_LINK"/>. To wolne i otwartoźródłowe oprogramowanie na <x id="START_LINK"/>licencji AGPLv3<x id="CLOSE_LINK"/>.
7257048945916143687 For more information, please visit <x id="START_LINK"/>joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/>. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>joinpeertube.org <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>.
8205344394429673413 Use PeerTube documentation Sprawdź dokumentację PeerTube
8674693181203168033 Discover how to setup your account, what is a channel, how to create a playlist and more! Dowiedz się, jak ustawić konto, czym jest kanał, jak stworzyć playlistę i więcej!
5336387229608682776 PeerTube Applications Aplikacje PeerTube
7916664392219781729 Discover unofficial Android applications or browser addons! Odkryj nieoficjalne aplikacje na Androida lub wtyczki przeglądarkowe!
4093735071527927163 Contribute on PeerTube Dodaj swój wkład do PeerTube
6886584917624458638 Want to help to improve PeerTube? You can translate the web interface, give your feedback or directly contribute to the code! Chcesz pomóc usprawnić PeerTube? Możesz przetłumaczyć interfejs sieciowy, wyrażać swoje opinie lub dodać coś od siebie bespośrednio do kodu!
185970110822844952 P2P &amp; Privacy P2P i prywatność
442017645619017020 PeerTube uses the BitTorrent protocol to share bandwidth between users by default to help lower the load on the server, but ultimately leaves you the choice to switch back to regular streaming exclusively from the server of the video. What follows applies only if you want to keep using the P2P mode of PeerTube. Domyślnie PeerTube używa protokołu BitTorrent do dzielenia przepustowości między użytkownikami żeby zmniejszyć zużycie serwera, ale daje ci możliwość wrócenia do zwyczajnego strumieniowania bezpośrednio z serwera filmu. Poniższe informacje dotyczą jedynie przypadków, gdzie używany jest tryb P2P PeerTube.
6314880288843792309 The main threat to your privacy induced by BitTorrent lies in your IP address being stored in the instance's BitTorrent tracker as long as you download or watch the video. Głównym zagrożeniem dla Twojej prywatności związanym z BitTorrent jest przechowywanie przez tracker BitTorrent instancji Twojego adresu IP, tak długo jak oglądasz lub pobierasz film.
6868048887248005916 What are the consequences? Jakie są tego konsekwencje?
1411398404280870617 In theory, someone with enough technical skills could create a script that tracks which IP is downloading which video. In practice, this is much more difficult because: Teoretycznie, ktoś z wystarczającymi zdolnościami technicznymi mógłby stworzyć skrypt który obserwuje, które adresy IP pobierają film. W praktyce jest to jednak o wiele trudniejsze, ponieważ:
6870500454322981404 An HTTP request has to be sent on each tracker for each video to spy. If we want to spy all PeerTube's videos, we have to send as many requests as there are videos (so potentially a lot) Żądanie HTTP musi być wysłane przy każdym trackerze do każdego śledzonego filmu. Śledzenie wszystkich filmów na PeerTube wymagałoby tylu żądań, ile jest filmów (więc prawdopodobnie bardzo dużo)
4042605201005159699 For each request sent, the tracker returns random peers at a limited number. For instance, if there are 1000 peers in the swarm and the tracker sends only 20 peers for each request, there must be at least 50 requests sent to know every peer in the swarm For each request sent, the tracker returns random peers at a limited number. For instance, if there are 1000 peers in the swarm and the tracker sends only 20 peers for each request, there must be at least 50 requests sent to know every peer in the swarm
8817667841110447397 Those requests have to be sent regularly to know who starts/stops watching a video. It is easy to detect that kind of behaviour Te żądania muszą być wysyłane regularnie by wiedzieć kto zaczyna/kończy oglądać film. Łatwo jest rozpoznać takie zachowanie
4100327951517495019 If an IP address is stored in the tracker, it doesn't mean that the person behind the IP (if this person exists) has watched the video Jeżeli adres IP jest przechowywany w trackerze, nie znaczy to że osoba za tym adresem IP (jeżeli taka osoba istnieje) oglądneła dany film

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7257048945916143687
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 1071