Translation

3068011377000255023
English
Key English Polish
7044449271109607418 Cancel create Anuluj tworzenie
7879454016898626211 Will be deleted on update Zostanie usunięte przy aktualizacji
305832955565133216 Cancel deletion Anuluj usunięcie
360396717319152766 No captions for now. Nie ma jeszcze napisów.
8508836953540308271 Live settings Ustawienia transmisji
1212376766715456139 ⚠️ If you enable this option, your live will be terminated if you exceed your video quota ⚠️ Jeżeli włączysz tę opcję, Twoja transmisja zostanie przekroczona jeśli przekroczysz swój limit przestrzeni
8891497955962997247 Automatically publish a replay when your live ends Automatycznie publikuj powtórkę, gdy transmisja zakończy się
2602773901491715295 Captions Napisy
1168086599577356916 Video preview Podgląd filmu
2288513108450439427 Support Wsparcie
1359533927353954373 View account Zobacz konto
3799746968259478616 View account Zobacz konto
6778225321073009261 View owner account Zobacz konto właściciela
8798391261676185924 VIDEO CHANNEL KANAŁ WIDEO
5121874940679887597 Copy channel handle Kopiuj adres kanału
3068011377000255023 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 videos} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 filmy} few {<x id="INTERPOLATION"/> filmy} many {<x id="INTERPOLATION"/> filmów} other {<x id="INTERPOLATION"/> filmów}}
8856905278208146821 <x id="ICU" equiv-text="{channelVideosCount, plural, =1 {1 videos} other {{{ channelVideosCount }} videos}}"/> <x id="ICU" equiv-text="{channelVideosCount, plural, =1 {1 film} few {{{ channelVideosCount }} filmy} many {{{ channelVideosCount }} filmów} other {{{ channelVideosCount }} filmy}}"/>
2486917589932345430 OWNER ACCOUNT KONTO WŁAŚCICIELA
1952020204339597057 Short text to tell people how they can support you (membership platform...). Krótki tekst aby poinformować innych, jak mogą Cię wspomóc (platforma członkostwa…).
7958716262877895706 Original publication date Oryginalna data publikacji
50985514722149155 This is the date when the content was originally published (e.g. the release date for a film) To data oryginalnej publikacji treści (np. data wydania filmu)
1669378369440073270 Plugin settings Ustawienia wtyczki
2200003513633568069 Enable video comments Włącz komentarze do filmu
8896564060463626070 Enable download Zezwól na pobieranie
8821221480638803282 Advanced settings Ustawienia zaawansowane
2375260419993138758 URL Adres URL
6760671759540007434 You can import any URL <x id="START_LINK"/>supported by youtube-dl<x id="CLOSE_LINK"/> or URL that points to a media file. You should make sure you have diffusion rights over the content it points to, otherwise it could cause legal trouble to yourself and your instance. Możesz zaimportować dowolny adres URL <x id="START_LINK"/>obsługiwany przez youtube-dl<x id="CLOSE_LINK"/> lub URL wskazujący na plik multimedialny. Upewnij się, że masz prawa do udostępniania treści na którą on wskazuje, aby nie stworzyć problemów prawnych sobie i swojej instancji.
460353452916242022 Sorry, but something went wrong Przepraszamy, ale coś poszło nie tak
5359075917564707730 Congratulations, the video behind <x id="INTERPOLATION"/> will be imported! You can already add information about this video. Gratulacje, film za <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ targetUrl }}"/> będzie zaimportowany! Możesz już dodać informacje o tym filmie.
4021752662928002901 Update Aktualizacja
6722765664648523978 Select the file to upload Wybierz plik do wysłania

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 15 hours ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 15 hours ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 4 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 4 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 11 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 11 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 11 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 11 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 2 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularPolish

Found duplicated string 2 weeks ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3068011377000255023
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 433