Translation

9012879216268259096
English
Key English Polish
7976591803735140601 Latest published video Ostatnio opublikowany film
283609029522452529 Error in channel miniature component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/> Error in channel miniature component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/>
3059355667050002541 Error in playlist miniature component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/> Error in playlist miniature component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/>
863691161959989717 Error in video miniature component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/> Error in video miniature component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/>
1247256698916587400 Error in videos list component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/> Error in videos list component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/>
1460134385691851101 Advanced filters Zaawansowane filtry
2504502765849142619 No items found Nie znaleziono elementów
4902817035128594900 Description Opis
8740951153302736329 Video descriptions are truncated by default and require manual action to expand them. Opisy filmów są domyślnie obcięte i wymagają manualnego otwarcia.
2090254132451149776 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://chooser-beta.creativecommons.org/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>Choose<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> the appropriate licence for your work. <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://chooser-beta.creativecommons.org/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>Wybierz<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> odpowiednią licencję dla swojego dzieła.
5462361983940693567 Channel Kanał
2806917038528218276 FAQ Często zadawane pytania
3620232640697554352 Frequently asked questions about PeerTube Najczęściej zadawane pytania na temat PeerTube
8942351587754185907 API API
3722967224215437913 API documentation Dokumentacja API
9012879216268259096 Schedule publication (<x id="INTERPOLATION"/>) Zaplanuj publikację ( <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ calendarTimezone }}"/>)
9155449485123349070 Contains sensitive content Zawiera treści wrażliwe
4850841867094321899 Some instances hide videos containing mature or explicit content by default. Niektóre instancje domyślnie ukrywają filmy zawierające treści dla dorosłych.
4895908242997839943 Publish after transcoding Publikuj po transkodowaniu
5596242684708779591 If you decide not to wait for transcoding before publishing the video, it could be unplayable until transcoding ends. Jeżeli zdecydujesz się nie czekać na transkodowanie przed opublikowaniem filmu, może on nie działać dopóki transkodowanie nie zostanie ukończone.
5984574397847510001 Basic info Podstawowe informacje
2142169012597585513 Add another caption Dodaj kolejny napis
4525569337497033381 See the subtitle file Zobacz plik z napisami
5600963353867835532 Already uploaded ✔ Już wrzucone ✔
73284819990858102 Will be created on update Zostanie stworzone przy aktualizacji
7044449271109607418 Cancel create Anuluj tworzenie
7879454016898626211 Will be deleted on update Zostanie usunięte przy aktualizacji
305832955565133216 Cancel deletion Anuluj usunięcie
360396717319152766 No captions for now. Nie ma jeszcze napisów.
8508836953540308271 Live settings Ustawienia transmisji
1212376766715456139 ⚠️ If you enable this option, your live will be terminated if you exceed your video quota ⚠️ Jeżeli włączysz tę opcję, Twoja transmisja zostanie przekroczona jeśli przekroczysz swój limit przestrzeni

Loading…

User avatar Grzesiek11

Translation changed

PeerTube / angularPolish

5 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
9012879216268259096
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 373