Translation

3455474330346212563
English
Key English Polish
6148369758871787018 Video background image Tło filmu
7099631707196015765 Image that will be merged with your audio file. <x id="LINE_BREAK"/> The chosen image will be definitive and cannot be modified. Obraz który zostanie połączony z twoim plikiem audio. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> Wybrany obraz jest finalny i nie może być później zmieniony.
4626927731329688072 Total video uploaded Łącznie opublikowanych filmów
1185207825965405436 Processing… Przetwarzanie…
7934833136974560675 Retry spróbuj ponownie
2127094963121208963 Total video quota Maksymalna dozwolona wielkość sumaryczyna plików wideo
1522676094837508187 Congratulations! Your video is now available in your private library. Gratulacje! Ten film jest teraz dostępny w twojej prywatnej bibliotece.
3768339632235914548 Publish will be available when upload is finished Opublikuj automatycznie po ukończeniu wysyłania
7430416142942514215 Publish Opublikuj
6161604372916832458 Upload on hold Oczekujące wrzucenie
285180972645018518 Sorry, the upload feature is disabled for your account. If you want to add videos, an admin must unlock your quota. Niestety, możliwość wysyłania jest wyłączona dla Twojego konta. Jeżeli chcesz dodać filmy, administrator musi odblokować Twój przydział powierzchni.
1138810463037464722 Uploaded videos are reviewed before publishing for your account. If you want to add videos without moderation review, an admin must turn off your videos auto-block. Uploaded videos are reviewed before publishing for your account. If you want to add videos without moderation review, an admin must turn off your videos auto-block.
438743381693904838 Your daily video quota is insufficient. If you want to add more videos, you must wait for 24 hours or an admin must increase your daily quota. Your daily video quota is insufficient. If you want to add more videos, you must wait for 24 hours or an admin must increase your daily quota.
6796692581512042469 Your video quota is insufficient. If you want to add more videos, an admin must increase your quota. Your video quota is insufficient. If you want to add more videos, an admin must increase your quota.
2587226585711833549 Read instance rules for help Przeczytaj zasady instancji, aby uzyskać pomoc
3455474330346212563 Select the torrent to import Wybierz torrent do zaimportowania
290735093992020324 OR LUB
6173286379208830044 Paste magnet URI Wklej link magnet
2424051823705402833 Congratulations, the video will be imported with BitTorrent! You can already add information about this video. Gratulacje, film zostanie zaimportowany z BitTorrent! Możesz już dodać informacje o tym filmie.
4422946962830681102 Torrents with only 1 file are supported. Obsługiwane są torrenty tylko z jednym plikiem.
7860848084471862305 Cannot create live because this instance have too many created lives Nie można utworzyć transmisji ze względu na zbyt wiele utworzonych transmisji na tej instancji
1278564497286613571 Cannot create live because you created too many lives Nie można utworzyć transmisji, ponieważ utworzyłeś(-aś) zbyt wiele transmisji
2621043320678012413 Live published. Opublikowano transmisję.
5872059367236038160 Stream only once and save a replay of your live Stream only once and save a replay of your live
2360261543675520397 Stream only once Stream only once
5168540607709796871 Stream multiple times, replays can't be saved Stream multiple times, replays can't be saved
58134197356653483 Stream multiple times using the same URL Stream multiple times using the same URL
8218579597782287078 Go Live Na żywo
3282368691598224543 Max live duration is <x id="INTERPOLATION"/>. If your live reaches this limit, it will be automatically terminated. Maksymalna długość transmisji to <x id="INTERPOLATION"/>. Jeżeli Twoja transmisja przekroczy ten limit, zostanie ona automatycznie przerwana.
2993949426196989262 We recommend you to not use the <x id="START_TAG_STRONG"/>root<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> user to publish your videos, since it's the super-admin account of your instance. <x id="LINE_BREAK"/> Instead, <x id="START_LINK"/>create a dedicated account<x id="CLOSE_LINK"/> to upload your videos. Nie polecamy używania konta <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>root <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> do publikowania filmów, ponieważ jest ono super-administracyjnym kontem twojej instancji. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> Zamiast tego, <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>utwórz dedykowane konto <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> przeznaczone na wrzucanie filmów.
293476877021544115 Import <x id="INTERPOLATION"/> Importuj <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoName }}"/>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3455474330346212563
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 431