Translation

3584756669036615394
English
Key English Polish Actions
7695158742270602420 Subscribe via RSS Subskrybuj przez RSS
6086125715086510222 PROFILE SETTINGS USTAWIENIA KONTA
855178133027341271 <x id="START_TAG_SPAN"/>Remote subscribe<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/><x id="START_TAG_SPAN_1"/>Remote interact<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/>Zdalna subskrypcja <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> <x id="START_TAG_SPAN_1" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/>Zdalna interakcja <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
6462281745850371027 You can subscribe to the channel via any ActivityPub-capable fediverse instance (PeerTube, Mastodon or Pleroma for example). Możesz zasubskrybować ten kanał z dowolnej instancji obsługującej ActivityPub w Fediwersum (np. PeerTube, Mastodon czy Pleroma).
20374890400263257 You can interact with this via any ActivityPub-capable fediverse instance (PeerTube, Mastodon or Pleroma for example). Możesz wchodzić w interakcje z tym kanałem z dowolnej instancji obsługującej ActivityPub w Fediwersum (np. PeerTube, Mastodon czy Pleroma).
6751395526297887552 PeerTube version Wersja PeerTube
5975923297757530070 <x id="START_TAG_DIV"/>Default NSFW/sensitive videos policy<x id="CLOSE_TAG_DIV"/><x id="START_TAG_DIV_1"/>can be redefined by the users<x id="CLOSE_TAG_DIV"/> <x id="START_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;div&gt;"/>Domyślne ustawienia dla filmów NSFW/wrażliwych <x id="CLOSE_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;/div&gt;"/> <x id="START_TAG_DIV_1" ctype="x-div" equiv-text="&lt;div&gt;"/>mogą być zmienione przez użytkowników <x id="CLOSE_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;/div&gt;"/>
3386631781603205915 User registration allowed Rejestracja użytkowników otwarta
2562108310156005500 Video uploads Wrzuty filmów
457567965747150035 Transcoding in multiple resolutions Transkodowanie w kilku rozdzielczościach
330610135077253864 Live streaming enabled Włączono transmisję na żywo
8135461567542503937 Transcode live video in multiple resolutions Transkoduj transmisje w wielu rozdzielczościach
4990508956923223990 Max parallel lives Maksymalnie równoczesnych transmisji
7864066132065250510 <x id="INTERPOLATION"/> per user / <x id="INTERPOLATION_1"/> per instance <x id="INTERPOLATION"/> na użytkownika / <x id="INTERPOLATION_1"/> na instancję
486979448055158839 Requires manual validation by moderators Potrzebne ręczne zatwierdzenie przez moderatora
3584756669036615394 Automatically published Opublikowane automatycznie
2602586221576511475 Video quota Przestrzeń na filmy
1502595455339510144 Unlimited <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>(<x id="INTERPOLATION"/> per day)<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Nieograniczony <x id="START_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/>( <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ dailyUserVideoQuota | bytes: 0 }}"/> dziennie) <x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/>
1071721880474488785 Import Importuj
6276792241563504067 You can import any torrent file that points to a media file. You should make sure you have diffusion rights over the content it points to, otherwise it could cause legal trouble to yourself and your instance. Możesz zaimportować dowolny plik torrent kierujący do pliku multimedialnego. Upewnij się, że masz prawa do rozpowszechniania treści do której on kieruje, w przeciwnym razie może to spowodować problemy prawne dla siebie i Twojej instancji.
5812787579835788700 HTTP import (YouTube, Vimeo, direct URL...) Import z linku HTTP (YouTube, Vimeo, bezpośredni URL...)
4992364287704007430 Torrent import Import torrentów
4603134051700562542 Loading instance statistics... Ładowanie statystyk instancji...
5851173629316588976 By users on this instance By users on this instance
2906587845957718064 Local Lokalne
1670306451865226564 users użytkowników
5178138591256693636 videos filmów
1408045022812097780 views views
117954017715534854 comments comments
6090561122481711127 hosted video hosted video
6827125739942610231 In this instance federation In this instance federation

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3584756669036615394
Flags
xml-text
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 150