Translation

6402393085909200998
English
Key English Gaelic Actions
6671956963490165282 SAVE SÀBHAIL
647016352598204238 DOWNLOAD LUCHDAICH A-NUAS
677619204556459328 Like this video ’S toigh leam a’ video seo
1979134407801821102 Dislike this video Cha toigh leam a’ video seo
4001371302469308813 Support options for this video Roghainnean taice airson a’ video seo
687548610091961489 By <x id="INTERPOLATION"/> Le <x id="INTERPOLATION"/>
1144407473317535723 Subscribe Fo-sgrìobh
5432070253720498105 Subscribe to all channels Fo-sgrìobh dha na seanailean uile
7542242186854344789 channels subscribed seanailean air am fo-sgrìobhadh
8426539297729416784 {VAR_SELECT, select, undefined {Unsubscribe} other {Unsubscribe from all channels} } {VAR_SELECT, select, undefined {Cuir crìoch air an fho-sgrìobhadh} other {Cuir crìoch air fo-sgrìobhadh dha na seanailean uile} }
7215101881367554791 Show more Seall barrachd dheth
3517550046701184661 Show less Seall nas lugha dheth
66785722678644243 Origin Tùs
6981359593518942576 Open the video on the origin instance Fosgail am video air an ionstans tùsail
5139892963394684487 Originally published A’ chiad fhoillseachadh
6402393085909200998 Friendly Reminder: A’ cur nad chuimhne:
2935783216050341269 the sharing system used for this video implies that some technical information about your system (such as a public IP address) can be sent to other peers. air adhbhar an dòigh san obraich co-roinneadh a’ video seo, dh’fhaoidte gun dèid cuir a dh’fhiosrachadh teicnigeach mun t-siostam agad (can seòladh IP poblach) a chur gu seisean eile.
4619188387782427495 More information Barrachd fiosrachaidh
3452334748875293295 The video was blocked due to automatic blocking of new videos Chaidh a’ video a bhacadh ri linn bacadh fèin-obrachail nam videothan ùra
1465291804668949243 NSFW Susbaint inbheach
4512155674928869984 Get more information Faigh barrachd fiosrachaidh
5184373289520493569 OK Ceart ma-thà
6216656500190325717 Transcoding failed, this video may not work properly. Dh’fhàillig leis an tar-chòdachadh, dh’fhaoidte nach obraich a’ video seo mar bu chòir.
6355398227384499371 Move to external storage failed, this video may not work properly. Dh’fhàillig leis a’ ghluasad dhan stòras air an taobh a-muigh, dh’fhaoidte nach obraich a’ video seo mar bu chòir.
4092533321838934102 The video is being imported, it will be available when the import is finished. Tha a’ video ’ga ion-phortadh, bidh e ri fhaighinn nuair a bhios an t-ion-phortadh deiseil.
8304621069698650554 The video is being transcoded, it may not work properly. Tha a’ video ’ga thar-chòdachadh fhathast, dh’fhaoidte nach obraich e mar bu chòir.
1353168089968436742 The video is being edited, it may not work properly. Tha a’ video ’ga dheasachadh, dh’fhaoidte nach obraich e mar bu chòir.
9080034597841586171 The video is being moved to an external server, it may not work properly. Tha a’ video ’ga ghluasad gu frithealaiche air an taobh a-muigh ’s dh’fhaoidte nach obraich e mar bu chòir fhathast.
8619499607322327082 This video will be published on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.scheduledUpdate.updateAt | date: 'full' }}"/>. Thèid a’ video fhoillseachadh <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.scheduledUpdate.updateAt | date: 'full' }}"/>.
4262297989675590582 This live has not started yet. Cha do thòisich an sruthadh beò seo fhathast.
4926204350710628499 This live has ended. Thàinig an sruthadh beò seo gu crìch.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6402393085909200998
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 553