Translation

6282990098351939529
English
Key English Gaelic Actions
3776575731053010580 Server rules Riaghailtean an fhrithealaiche
6907161397537530258 Thumbnails Dealbhagan
6473213678768782133 Internal actions Gnìomhan taobh a-staigh
4559872264406386913 Delete report Sguab às an gearan
5793550984155962433 Actions for the flagged account Gnìomhan a’ chunntais ris a bheil bratach
1679841953757186358 Mark as accepted Cuir comharra gun deach gabhail ris
7993358694073742566 Mark as rejected Cuir comharra gun deach a dhiùltadh
4175703770051343108 Add internal note Cuir ris nòta taobh a-staigh
296166371893775555 Actions for the video Gnìomhan dhan video
3924877328520650445 Block video Cuir bacadh air a’ video
4762794934098378428 Video blocked. Chaidh a’ video a bhacadh.
4328862996304258770 Unblock video Dì-bhac a’ video
9065327551191479877 Video unblocked. Chan eil a’ video ’ga bhacadh tuilleadh.
1250415136605923486 Do you really want to delete this abuse report? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an gearan seo mu mhì-ghnàthachadh a sguabadh às?
3482559157143817408 Abuse deleted. Chaidh gearan mu mhì-ghnàthachadh a sguabadh às.
6282990098351939529 Deleted comment Sguab às am beachd
9196775343330824083 Messages with reporter Teachdaireachdan le neach a rinn gearan
8770468575924421391 Messages with moderators Teachdaireachdan le maoir
8528549800795985099 Update internal note Ùraich nòta taobh a-staigh
3962242315365992494 Switch video block to manual Atharraich bacadh a’ video gu bacadh a làimh
6906423861055262169 Video <x id="PH"/> switched to manual block. Chaidh video <x id="PH"/> a bhacadh a làimh.
7293356040886494773 Do you really want to unblock this video? It will be available again in the videos list. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson a’ video seo a dhì-bhacadh? Nochdaidh e air liosta nam videothan a-rithist.
4859202148272511129 Unblock Dì-bhac
4922469417589203720 Video <x id="PH"/> unblocked. Chan eil a’ video <x id="PH"/> ’ga bhacadh tuilleadh.
6286037250766429054 yes tha
2420525563530770652 no chan eil
212615365039028546 You don't have plugins installed yet. Chan do stàlaich thu plugan sam bith fhathast.
1710094819987243777 You don't have themes installed yet. Chan do stàlaich thu ùrlar sam bith fhathast.
931472057457682240 Update to <x id="PH"/> Ùraich gu <x id="PH"/>
9107383323119159110 Do you really want to uninstall <x id="PH"/>? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH"/> a dhì-stàladh?
4474510732215437338 Uninstall Dì-stàlaich

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6282990098351939529
Flags
xml-text
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1382