Translation

6148369758871787018
English
Key English Gaelic Actions
369497609327288447 Average latency of 60s increasing P2P ratio 60d a dh’fhoillidheachd sa chuibheas a’ meudachadh co-mheas nam P2P
8693603235657020323 Other Eile
2200003513633568069 Enable video comments Cuir beachdan video an comas
8896564060463626070 Enable download Cuir luchdadh a-nuas an comas
8821221480638803282 Advanced settings Roghainnean adhartach
5407145687662795944 Video thumbnail Video thumbnail
2375260419993138758 URL URL
6760671759540007434 You can import any URL <x id="START_LINK"/>supported by youtube-dl<x id="CLOSE_LINK"/> or URL that points to a media file. You should make sure you have diffusion rights over the content it points to, otherwise it could cause legal trouble to yourself and your instance. ’S urrainn dhut URL sam bith <x id="START_LINK"/>ris an cuir youtube-dl taic<x id="CLOSE_LINK"/> no URL a thomhas ri faidhle meadhain ion-phortadh. Bu chòir dhut dèanamh cinnteach gu bheil còir sgaoilidh agad air an t-susbaint ris an tomh e ach nach èirich trioblaid a thaobh an lagha dhut fhèin no dhan ionstans agad.
460353452916242022 Sorry, but something went wrong Tha sinn duilich ach chaidh rudeigin ceàrr
5359075917564707730 Congratulations, the video behind <x id="INTERPOLATION"/> will be imported! You can already add information about this video. Meal do naidheachd, thèid a’ video air cùlaibh <x id="INTERPOLATION"/> ion-phortadh! ’S urrainn dhut fiosrachadh mun video seo a chur ris mu thràth.
6722765664648523978 Select the file to upload Tagh am faidhle ri luchdadh suas
9172233176401579786 Scheduled Sgeidealaichte
1435317307066082710 Hide the video until a specific date Cuir a’ video am falach gus an dig ceann-là sònraichte
1087181129481039628 Normal live Video beò àbhaisteach
3517255641769192386 Permanent/recurring live Video beò maireannach/ath-chraolaidh
6148369758871787018 Video background image Dealbh cùlaibh video
7099631707196015765 Image that will be merged with your audio file. <x id="LINE_BREAK"/> The chosen image will be definitive and cannot be modified. Seo dealbh a thèid a chur ris an fhaidhle fhuaime agad. <x id="LINE_BREAK"/> Bidh an dealbh a thagh thu buan is cha ghabh atharrachadh an uairsin.
4626927731329688072 Total video uploaded Cunntas nam videothan air an luchdadh suas
1185207825965405436 Processing… ’Ga phròiseasadh…
7934833136974560675 Retry Feuch ris a-rithist
2127094963121208963 Total video quota Cuota iomlan de videothan
1522676094837508187 Congratulations! Your video is now available in your private library. Meal do naidheachd! Tha a’ video agad ri fhaighinn san leabhar-lann phrìobhaideach agad a-nis.
3768339632235914548 Publish will be available when upload is finished Gabhaidh fhoillseachadh nuair a bhios an luchdadh suas deiseil
7430416142942514215 Publish Foillsich
6161604372916832458 Upload on hold Tha an luchdadh suas ’ga cumail air ais
285180972645018518 Sorry, the upload feature is disabled for your account. If you want to add videos, an admin must unlock your quota. Tha sinn duilich ach chaidh gleus an luchdaidh suas a chur à comas dhan chunntas agad. Ma tha thu airson videothan a chur ris, feumaidh rianaire an glas a thoirt far a’ chuota agad.
1138810463037464722 Uploaded videos are reviewed before publishing for your account. If you want to add videos without moderation review, an admin must turn off your videos auto-block. Thèid lèirmheas a dhèanamh air na videothan a luchdaicheas tu suas mus dèid am foillseachadh leis a’ chunntas agad. Nam bu mhiann leat videothan a chur ris às aonais lèirmheas o na maoir, feumaidh rianaire bacadh fèin-obrachail nam videothan agad a chur dheth.
438743381693904838 Your daily video quota is insufficient. If you want to add more videos, you must wait for 24 hours or an admin must increase your daily quota. Chan fhoghainn cuota làithreach nam videothan agad. Nam bu mhiann leat barrachd videothan a chur ris, feumaidh tu feitheamh fad 24 uair a thìde no feumaidh rianaire an cuota làitheil agad a mheudachadh.
6796692581512042469 Your video quota is insufficient. If you want to add more videos, an admin must increase your quota. Chan fhoghainn cuota nam videothan agad. Nam bu mhiann leat barrachd videothan a chur ris feumaidh rianaire an cuota agad a mheudachadh.
2587226585711833549 Read instance rules for help Leugh riaghailtean an ionstans airson cobhair
3455474330346212563 Select the torrent to import Tagh an torrent ri ion-phortadh

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6148369758871787018
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 468