Translation

1417246074503129277
English
Key English Gaelic Actions
2076338542820061819 If your instance is explicitly allowed by Twitter, a video player will be embedded in the Twitter feed on PeerTube video share.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/> If the instance is not, we use an image link card that will redirect to your PeerTube instance.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/> Check this checkbox, save the configuration and test with a video URL of your instance (https://example.com/w/blabla) on <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://cards-dev.twitter.com/validator'&gt;"/>https://cards-dev.twitter.com/validator<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> to see if you instance is allowed. Ma tha Twitter a’ ceadachadh an t-ionstans agad gu sònraichte, thèid cluicheadair video a leabachadh ann an inbhir Twitter nuair a thèid video PeerTube a cho-roinneadh.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/> Mur eil, cleachdaidh sinn cairt ceangail deilbh a nì ath-stiùireadh air an ionstans de PheerTube agad.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/> Cuir cromag sa bogsa seo is cuir fo dheuchainn e le URL video an ionstans agad (https://ball-eisimpleir.com/w/rudeigin) air <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://cards-dev.twitter.com/validator'&gt;"/>https://cards-dev.twitter.com/validator<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> feuch a bheil an t-ionstans agad ’ga cheadachadh.
493135676263039396 LIVE BEÒ
1429138002697017359 Enable users of your instance to stream live. Thoir comas sruthaidh bheò do luchd-cleachdaidh an ionstans agad.
8894612824234881672 ⚠️ Enabling live streaming requires trust in your users and extra moderation work ⚠️ Ma chuireas tu sruthadh beò an comas, feumaidh earbsa a bhith agad san luchd-chleachdaidh agad agus thig barrachd obair maorsainneachd ’na lùib
5205613575147327732 If enabled, your server needs to accept incoming TCP traffic on port <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getLiveRTMPPort() }}"/> Ma tha seo an comas, feumaidh am frithealaiche agad gabhail ri trafaig TCP a-steach air port <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getLiveRTMPPort() }}"/>
6421580347313273983 Allow your users to automatically publish a replay of their live Ceadaich gum foillsich an luchd-cleachdaidh agad ath-chluichean nan sruthan beòtha aca gu fèin-obrachail
8583623894789865917 Allow your users to change live latency Leig leis na cleachdaichean an fhoillidheachd bheò atharrachadh
6422195560028891534 Small latency disables P2P and high latency can increase P2P ratio Cuiridh an fhoillidheachd bheag P2P à comas agus cuiridh an fhoillidheachd àrd ri co-mheas nam P2P
5191164170233238999 Max simultaneous lives created on your instance Max simultaneous lives created on your instance
6830777508073747241 {VAR_PLURAL, plural, =1 {live} other {lives}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {sruthadh beò} one {sruthaidhean beòtha} two {sruthaidhean beòtha} few {sruthaidhean beòtha} other {sruthaidhean beòtha} }
1834362188086938736 Max simultaneous lives created per user Max simultaneous lives created per user
1521259619066122077 Max live duration Faide as motha nan sruthaidhean beòtha
5309195634424105927 Live transcoding threads Snàithleanan tar-chòdachaidh nan sruthaidhean beòtha
4240037618955024499 will claim at most <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> with VOD transcoding iarraidh e <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> air a char as motha le tar-chòdachadh videothan air an iarraidh
8489317904250057957 will claim at least <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> with VOD transcoding iarraidh e <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> air a char as lugha le tar-chòdachadh videothan air an iarraidh
1417246074503129277 Live transcoding profile Pròifil tar-chòdachaidh nan sruthaidhean beòtha
8294583621306221742 new live transcoding profiles can be added by PeerTube plugins ’S urrainn do phlugain PeerTube pròifilean ùra a chur ris airson tar-chòdachadh shruthaidhean beòtha
6727057461851446921 Live resolutions to generate Na dùmhlachdan-breacaidh ri an ginntinn do shruthaidhean beòtha
2281161665447607254 Allow live streaming Ceadaich sruthadh beò
6759167469686242835 Transcoding enabled for live streams Tha an tar-chòdachadh an comas do shruthaidhean beòtha
5975271795105968425 Live streaming Sruthadh beò
6201638315245239510 Advanced Adhartach
7911929966701561067 TRANSCODING TAR-CHÒDACHADH
8212237880239644112 Same as VOD transcoding, transcoding live streams so that they are in a streamable form that any device can play. Requires a beefy CPU, and then some. Mar thar-chòdachadh videothan air an iarraidh, thèid sruthan beòtha a thar-chòdachadh ach am bi cruth orra a ghabhas sruthadh ’s a chluich air uidheam sam bith. Bidh feum air CPU glè chumhachdach.
3444148141968928069 Input formats Fòrmatan an ion-chuir
4560217482714993155 Transcoding enabled Tha tar-chòdachadh an comas
7452751710576287271 Allow additional extensions Ceadaich leudachain a bharrachd
5698272164915890247 Allows users to upload videos with additional extensions than .mp4, .ogv and .webm (for example: .avi, .mov, .mkv etc). Leig leis an luchd-chleachdaidh videothan a luchdadh suas le leudachain eile seach .mp4, .ogv ’s .wem (mar eisimpleir: .avi, .mov, .mkv is msaa.).
1823941382992046371 Allow audio files upload Ceadaich luchdadh suas faidhlichean fuaime
8340360585610503574 Allows users to upload .mp3, .ogg, .wma, .flac, .aac, or .ac3 audio files. Leigidh seo leis an luchd-chleachdaidh faidhlichean fuaime .mp3, .ogg, .wma, .flac, .aac no .ac3 a luchdadh suas.
5867513506373651775 The file will be merged in a still image video with the preview file on upload. Thèid am faidhle agus faidhle an ro-sheallaidh a cho-aonadh gu dealbh ’na video leis an luchdadh suas.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
live video/sruthadh beò PeerTube

String information

Key
1417246074503129277
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 913