Translation

2740435661398285769
English
Key English Gaelic Actions
ngb.toast.close-aria Close Dùin
219462505467671767 Close the left menu Dùin an clàr-taice taobh clì
3455550526898419928 Open the left menu Fosgail an clàr-taice taobh clì
9075761896562520962 You don't have notifications. Chan eil brath agad.
3780281836273462589 <x id="INTERPOLATION"/> published a new video: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> Dh’fhoillsich <x id="INTERPOLATION"/> video ùr: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3861380964267994829 The notification concerns a video now unavailable Tha am brath mu video nach eil ann tuilleadh
5067946665521007036 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been unblocked Chaidh a’ video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> agad a neo-bhacadh
7127745751169269971 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been blocked Chaidh a’ video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> agad a bhacadh
506794214492992969 <x id="START_LINK"/>A new video abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Chaidh <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh video ùr<x id="CLOSE_LINK"/> a chruthachadh air video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3487882822536102372 <x id="START_LINK"/>A new comment abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Chaidh <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh beachd ùr<x id="CLOSE_LINK"/> a chruthachadh air video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
7885094785640544496 <x id="START_LINK"/>A new account abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on account <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Chaidh <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh cunntais ùr<x id="CLOSE_LINK"/> a chruthachadh air cunntas <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
2008776855594205860 <x id="START_LINK"/>A new abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created Chaidh <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh ùr<x id="CLOSE_LINK"/> a chruthachadh
8816959058080937679 <x id="START_LINK"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepted<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rejected<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/>Tha an gearan agad mu mhì-ghnàthachadh <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> air a <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>ghabhail ris<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>dhiùltadh<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
6464941273929604379 <x id="START_LINK"/>Abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has a new message Tha teachdaireachd ùr aig <x id="START_LINK"/>gearan mu mhì-ghnàthachadh<x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
420488506127153204 The recently added video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_LINK_1"/>automatically blocked<x id="CLOSE_LINK"/> Chaidh a’ video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> a chuireadh ris o chionn goirid a <x id="START_LINK_1"/>bhacadh gu fèin-obrachail<x id="CLOSE_LINK"/>
2740435661398285769 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> commented your video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> Chuir <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> beachd ris a’ video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> agad
2020563642195933477 The notification concerns a comment now unavailable Tha am brath mu bheachd nach eil ann tuilleadh
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published Chaidh a’ video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> agad fhoillseachadh
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded Chaidh <x id="START_LINK"/>a’ video agad<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> ion-phortadh
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed Dh’fhàillig le ion-phortadh <x id="START_LINK"/>a’ video agad<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/>
3371351937331192777 User <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> registered on your instance Chlàraich cleachdaiche <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> air an ionstans agad
4404295482394146814 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> is following <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>your channel <x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>your account<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Tha <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> a’ leantainn air <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>an t-seanail <x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>a’ chunntas <x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> agad
5504059606863599420 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> mentioned you on <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/> Thug <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> iomradh ort air <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
5354239156470982824 Your instance has <x id="START_LINK"/>a new follower<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> awaiting your approval<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Tha <x id="START_LINK"/>neach-leantainn ùr<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>a’ feitheamh air d’ aonta air an ionstans agad<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
325842756252267394 Your instance automatically followed <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Thòisich an t-ionstans agad air leantainn air <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> gu fèin-obrachail
363592786729553688 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>A new version of the plugin/theme <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>Tha tionndadh ùr dhen phlugan/ùrlar <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ri fhaighinn: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/>
5055099158245592648 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>A new version of PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>Tha tionndadh ùr de PheerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ri fhaighinn: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/>
731573110355765429 Your video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> edition has finished Tha deasachadh a’ video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> agad deiseil
5421414445136873229 The notification points to content now unavailable Tha am brath a’ tomhadh ri susbaint ach eil ann tuilleadh
3321250177023376249 Change your avatar Atharraich an t-avatar agad
8411430224810427392 Remove avatar Thoir air falbh an t-avatar

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2740435661398285769
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 47