Translation

8497774075394617130
English
Key English Gaelic
2609416025385742456 Default trending page Duilleag bhunaiteach an treandaidh
421622604352196374 Best videos Na videothan as fheàrr
554741830445276244 Hot videos Brod nam videothan
4203746847864415875 Most viewed videos Na videothan air an coimhead orra as trice
8177374861384376651 Most liked videos Videothan air a bheil fèill mhòr
4809162812315301010 BROADCAST MESSAGE CRAOL TEACHDAIREACHD
7097094470713539753 Display a message on your instance Seall teachdaireachd air an ionstans agad
4686199497574248459 Enable broadcast message Cuir craoladh teachdaireachd an comas
9192050065623241777 Allow users to dismiss the broadcast message Leig leis an luchd-cleachdaidh an teachdaireachd a tha ’ga craoladh a leigeil seachad
6582848618760132901 Broadcast message level Ìre na teachdaireachd a tha ’ga craoladh
8066608938393600549 Message Teachdaireachd
5631159720194597622 NEW USERS CLEACHDAICHEAN ÙRA
2669509104300979449 Manage <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/users&quot;&gt;"/>users<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> to set their quota individually. Stiùirich <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/users&quot;&gt;"/>cleachdaichean<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> airson cuota fa leth a shuidheachadh dhaibh.
4497115134891299867 Signup requires email verification Iarraidh clàradh dearbhadh puist-d
8133107840061687919 Signup limit Cuingeachadh clàraidh
8497774075394617130 {VAR_PLURAL, plural, =1 {user} other {users}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil cleachdaiche ann} =1 {1 chleachdaiche} one {<x id="INTERPOLATION"/> chleachdaiche} two {<x id="INTERPOLATION"/> chleachdaiche} few {<x id="INTERPOLATION"/> cleachdaichean} other {<x id="INTERPOLATION"/> hleachdaiche}}
5620049714977547431 Signup won't be limited to a fixed number of users. Cha bhi an clàradh cuingichte air àireamh shocraichte de chleachdaichean.
1663379405062033606 Minimum required age to create an account An aois as òige airson cunntas a chruthachadh
8342879272354516454 {VAR_PLURAL, plural, =1 {year old} other {years old}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {bhliadhna a dh’aois} one {bhliadhna a dh’aois} two {bhliadhna a dh’aois} few {bliadhnaichean a dh’aois} other {bliadhna a dh’aois}}
7456307533995141215 Enable Signup Cuir an clàradh an comas
4555457172864212828 Users Buill
8147229944654164397 {VAR_PLURAL, plural, =1 {Video} other {Videos} } {VAR_PLURAL, plural, =1 {Video} other {Videothan} }
2068564237394270744 {VAR_PLURAL, plural, =1 {Channel} other {Channels} } {VAR_PLURAL, plural, =1 {Seanail} other {Seanailean} }
407487463718398437 {VAR_PLURAL, plural, =1 {Subscriber} other {Subscribers} } {VAR_PLURAL, plural, =1 {Fo-sgrìobhaiche} other {Fo-sgrìobhaiche} }
9036137946566829282 Incriminated in reports Fo ghearan
7441750243186193044 Authored reports accepted Gearanan ùghdair a chaidh gabhail riutha
3094586852616580737 {VAR_PLURAL, plural, =1 {Comment} other {Comments} } {VAR_PLURAL, plural, =1 {Beachd} other {Beachdan} }
7362516430807501858 NEW USER CLEACHDAICHE ÙR
3008420115644088420 Configuration Rèiteachadh
502260296951057925 Default video quota per user Cuota bunaiteach de videothan airson gach cleachdaiche
7169210802367807492 bytes baidht

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

6 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8497774075394617130
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 745