Translation

992317512448454409
English
Key English Gaelic Actions
7672331870004528654 Display live information Seall fiosrachadh mun t-sruthadh bheò
4021752662928002901 Update Ùraich
420763834450076269 Block Bac
6521421218398377925 Run HLS transcoding Ruith tar-chòdachadh HLS
4956271014213477815 Run WebTorrent transcoding Ruith tar-chòdachadh WebTorrent
5972374600810542430 Delete HLS files Sguab às na faidhlichean HLS
3844238590532933757 Delete WebTorrent files Sguab às na faidhlichean WebTorrent
1314383205093440631 Are you sure you want to delete {count, plural, =1 {this video} other {these <x id="count"/> videos}}? Are you sure you want to delete {count, plural, =1 {this video} other {these <x id="count"/> videos}}?
1950057220179636309 Save to playlist Sàbhail air an liosta-chluich
8272123190776748811 You need to be &lt;a href="/login"&gt;logged in&lt;/a&gt; to rate this video. Feumaidh tu &lt;a href="/login"&gt;clàradh a-steach&lt;/a&gt; mus rangaich thu a’ video seo.
4503408361537553733 Mirror Sgàthanaich
2631340539474479416 Subtitles Fo-thiotalan
4814285799071780083 Remove Thoir air falbh
6871668720687277843 Remove &amp; re-draft Thoir air falbh ⁊ dèan dreachd ùr air
60216491008745400 Actions on comment Gnìomhan air a’ bheachd
992317512448454409 {VAR_PLURAL, plural, =0 {Comments} =1 {1 Comment} other {<x id="INTERPOLATION"/> Comments}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil beachd ann} =1 {1 bheachd} one {<x id="INTERPOLATION"/> bheachd} two {<x id="INTERPOLATION"/> bheachd} few {<x id="INTERPOLATION"/> beachdan} other {<x id="INTERPOLATION"/> beachd} }
4903651219400691248 Mute account Mùch an cunntas
4021487547497211597 Open video actions Fosgail na gnìomhan video
3076101305843397295 Do you really want to unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>? It will be available again in the videos list. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> a dhì-bhacadh? Nochdaidh e air liosta nam videothan a-rithist.
8359747231611535508 Unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> Dì-bhac <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>
3719503424625455635 Mute server account Mùch cunntas an fhrithealaiche
7008439939460403347 Report Dèan gearan
829951422090160526 Reported part Pàirt mun a chaidh gearan a dhèanamh
4388879716045736175 Note Nòta
7234922541542636802 The video was deleted Chaidh a’ video a sguabadh às
872792317034860453 Comment: Beachd:
397679576231234820 Messages with the reporter Teachdaireachdan leis an neach a rinn gearan
7417592908147948728 Messages with the moderation team Teachdaireachdan le sgioba nam maoir
1684858568733486744 No messages for now. Chan eil teachdaireachd ann fhathast.
2137920566277687382 Add a message Cuir teachdaireachd ris
4058575476871566236 Published Air fhoillseachadh

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
992317512448454409
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1967