Translation

581757752202843950
English
Key English Gaelic Actions
961774488937452220 This video is not available on this instance. Do you want to be redirected on the origin instance: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;? Chan eil a’ video seo ri fhaighinn air an ionstans seo. A bheil thu airson ’s gun dèid d’ ath-stiùireadh dhan ionstans thùsail: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;?
5761611056224181752 Redirection Ath-stiùireadh
8858527736400081688 This video contains mature or explicit content. Are you sure you want to watch it? Tha susbaint sa video seo a tha iomchaidh do dh’inbhich a-mhàin. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson coimhead air?
3937119019020041049 Mature or explicit content Susbaint do dh’inbhich
1755474755114288376 Up Next Ri thighinn
2159130950882492111 Cancel Sguir dheth
3354816756665089864 Autoplay is suspended Chaidh a’ chluiche fhèin-obrachail a chur à rèim
5856931617181450881 Enter/exit fullscreen Tòisich air/Fàg an làn-sgrìn
2971009377468404076 Play/Pause the video Cluich/Cuir ’na stad a’ video
4147087312411482964 Mute/unmute the video Mùch/Dì-mhùch a’ video
4791956574676305640 Skip to a percentage of the video: 0 is 0% and 9 is 90% Geàrr leum gu ceudad a’ video: Thèid 0 gu 0% ’s 9 gu 90%
3887762369650091344 Increase the volume Cuir an àirde an fhuaim
1363382131573461910 Decrease the volume Lùghdaich àirde na fuaime
2541031516422557760 Seek the video forward Sir air adhart sa video
8813023402019364882 Seek the video backward Sir air ais sa video
581757752202843950 Increase playback rate Dèan a’ chluich nas luaithe
5467642834854681120 Decrease playback rate Cuir maille air a’ chluich
3860402955823859506 Navigate in the video to the previous frame Seòl sa video dhan fhrèam roimhe
8232494782895420700 Navigate in the video to the next frame Seòl sa video dhan ath-fhrèam
8223917068580581095 Toggle theater mode Toglaich modh an taighe-chluich
8025996572234182184 Like the video Comharraich gur toigh leat a’ video
7692127636377222448 Dislike the video Comharraich nach toigh leat a’ video
1729036051846673606 When active, the next video is automatically played after the current one. Nuair a bhios seo gnìomhach, thèid an ath-video a chluich gu fèin-obrachail às dèidh an fhir làithrich.
2431286785954354122 Recently added O chionn goirid
12646164819555880 Videos from your subscriptions Videothan o na fo-sgrìobhaidhean agad
1812379335568847528 Subscriptions Fo-sgrìobhaidhean
186236568870281953 History Eachdraidh
5237588857224999862 Open actions Fosgail na gnìomhan
8681933925782924101 Local videos Videothan ionadail
5668077948386857930 Exclude Dùin a-mach
7147755274837297932 Exclude muted accounts Dùin a-mach na cunntasan mùchte

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
581757752202843950
Flags
xml-text
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1989