Translation

2420525563530770652
English
Key English Gaelic Actions
4762794934098378428 Video blocked. Chaidh a’ video a bhacadh.
4328862996304258770 Unblock video Dì-bhac a’ video
9065327551191479877 Video unblocked. Chan eil a’ video ’ga bhacadh tuilleadh.
1250415136605923486 Do you really want to delete this abuse report? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an gearan seo mu mhì-ghnàthachadh a sguabadh às?
3482559157143817408 Abuse deleted. Chaidh gearan mu mhì-ghnàthachadh a sguabadh às.
6282990098351939529 Deleted comment Sguab às am beachd
9196775343330824083 Messages with reporter Teachdaireachdan le neach a rinn gearan
8770468575924421391 Messages with moderators Teachdaireachdan le maoir
8528549800795985099 Update internal note Ùraich nòta taobh a-staigh
3962242315365992494 Switch video block to manual Atharraich bacadh a’ video gu bacadh a làimh
6906423861055262169 Video <x id="PH"/> switched to manual block. Chaidh video <x id="PH"/> a bhacadh a làimh.
7293356040886494773 Do you really want to unblock this video? It will be available again in the videos list. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson a’ video seo a dhì-bhacadh? Nochdaidh e air liosta nam videothan a-rithist.
4859202148272511129 Unblock Dì-bhac
4922469417589203720 Video <x id="PH"/> unblocked. Chan eil a’ video <x id="PH"/> ’ga bhacadh tuilleadh.
6286037250766429054 yes tha
2420525563530770652 no chan eil
212615365039028546 You don't have plugins installed yet. Chan do stàlaich thu plugan sam bith fhathast.
1710094819987243777 You don't have themes installed yet. Chan do stàlaich thu ùrlar sam bith fhathast.
931472057457682240 Update to <x id="PH"/> Ùraich gu <x id="PH"/>
9107383323119159110 Do you really want to uninstall <x id="PH"/>? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH"/> a dhì-stàladh?
4474510732215437338 Uninstall Dì-stàlaich
3773378957693174719 <x id="PH"/> uninstalled. Chaidh <x id="PH"/> a dhì-stàladh.
7914215986085479339 This is a major plugin upgrade. Please go on the plugin homepage to check potential release notes. Seo àrdachadh mòr air a’ phlugan. Tadhail air duilleag-dhachaigh a’ phlugain feuch a bheil nòtaichean sgaoilidh ann.
2849750161085431718 Upgrade Àrdaich
7686590072950686188 Proceed upgrade Lean air adhart leis an àrdachadh
7830308409197461339 <x id="PH"/> updated. Chaidh <x id="PH"/> ùrachadh.
3229595422546554334 Jobs Obraichean
4804785061014590286 Logs Logaichean
3150704904301058778 The plugin index is not available. Please retry later. Chan eil inneacs nam plugan ri làimh. Feuch ris a-rithist an ceann greis.
1387301493234848481 Please only install plugins or themes you trust, since they can execute any code on your instance. Na stàlaich ach plugain no ùrlaran sa bheil earbsa agad on as urrainn dhaibh còd sam bith a ruith air an ionstans agad.
2994182849694226596 Install <x id="PH"/>? A bheil thu airson <x id="PH"/> a stàladh?

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2420525563530770652
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1391