Translation

840045833311458646
English
Key English Gaelic Actions
9107383323119159110 Do you really want to uninstall <x id="PH"/>? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson <x id="PH"/> a dhì-stàladh?
4474510732215437338 Uninstall Dì-stàlaich
3773378957693174719 <x id="PH"/> uninstalled. Chaidh <x id="PH"/> a dhì-stàladh.
7914215986085479339 This is a major plugin upgrade. Please go on the plugin homepage to check potential release notes. Seo àrdachadh mòr air a’ phlugan. Tadhail air duilleag-dhachaigh a’ phlugain feuch a bheil nòtaichean sgaoilidh ann.
2849750161085431718 Upgrade Àrdaich
7686590072950686188 Proceed upgrade Lean air adhart leis an àrdachadh
7830308409197461339 <x id="PH"/> updated. Chaidh <x id="PH"/> ùrachadh.
3229595422546554334 Jobs Obraichean
4804785061014590286 Logs Logaichean
3150704904301058778 The plugin index is not available. Please retry later. Chan eil inneacs nam plugan ri làimh. Feuch ris a-rithist an ceann greis.
1387301493234848481 Please only install plugins or themes you trust, since they can execute any code on your instance. Na stàlaich ach plugain no ùrlaran sa bheil earbsa agad on as urrainn dhaibh còd sam bith a ruith air an ionstans agad.
2994182849694226596 Install <x id="PH"/>? A bheil thu airson <x id="PH"/> a stàladh?
6703720397495603345 <x id="PH"/> installed. Chaidh <x id="PH"/> a stàladh.
1875025899004073421 Settings updated. Chaidh na roghainnean ùrachadh.
2941409202780782189 plugin plugan
840045833311458646 theme ùrlar
2483018961011868950 IP address Seòladh IP
7223931053738621590 PeerTube thinks your web browser public IP is <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ debug?.ip }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Tha PeerTube dhen bheachd gur e <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ debug?.ip }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> a th’ ann an seòladh IP poblach a’ bhrabhsair agad.
722088235348685072 If this is not your correct public IP, please consider fixing it because: Mur e seo IP poblach ceart agad, saoil an càraich thu e air na h-adhbharan seo:
8079826195972333513 Views may not be counted correctly (reduced compared to what they should be) Dh’fhaoidte nach dèid na seallaidhean agad a chunntadh mar bu chòir (le toradh ro ìseal)
565435193934699740 Anti brute force system could be overzealous B’ urrainn dhan t-siostam an aghaidh brute force a bhith tuilleadh is dealaidh
4468853448271686046 P2P system could not work correctly Dh’fhaoidte nach obraich an siostam P2P mar bu chòir
5743050350352753869 To fix it: Gus seo a chàradh:
1285026053775066761 Check the <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>trust_proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> configuration key Thoir sùil air an iuchair rèiteachaidh <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>trust_proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/>
7014275542536964627 If you run PeerTube using Docker, check you run the <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>reverse-proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> with <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>network_mode: "host"<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> (see <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/1643#issuecomment-464789666&quot;&gt;"/>issue 1643<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>) Ma tha thu a’ ruith PeerTube le Docker, dearbh gun ruith thu an <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>reverse-proxy<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> le <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/>network_mode: "host"<x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt;"/> (faic <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/1643#issuecomment-464789666&quot;&gt;"/>buga 1643<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>)
7591870443991978948 Last week An t-seachdain seo chaidh
4981709795568846080 Last day An latha seo chaidh
9178360613965745088 Last hour An uair a thìde seo chaidh
3164845764519833078 debug dì-bhugachadh
4279081882680795350 info fiosrachadh
3379167598974960777 warning rabhadh

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
840045833311458646
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1410