Translation

5056489767203690328
English
Key English Gaelic Actions
9135112681389493865 Automatically play videos Cluich videothan gu fèin-obrachail
575474399125992547 When a video ends, follow up with the next suggested video. Nuair a thig video gu crìoch, lean air an ath-video a mholamaid.
2701970773087072815 Automatically start playing the next video Tòisich air cluiche an ath-video gu fèin-obrachail
5983800192187691457 Main languages you/your moderators speak Na prìomh-chànanan a bhios agad ’s aig na maoir
399528956091640769 MODERATION & NSFW MAORSAINNEACHD ⁊ SUSBAINT INBHICH
4423835119021329687 Manage <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/users&quot;&gt;"/>users<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> to build a moderation team. Stiùirich <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/users&quot;&gt;"/>cleachdaichean<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> airson sgioba maorsainneachd a stèidheachadh.
7030031694783481217 This instance is dedicated to sensitive or NSFW content Tha an t-ionstans seo ag amas air susbaint fhrionasach no do dh’inbhich a-mhàin
4620493570088713907 Enabling it will allow other administrators to know that you are mainly federating sensitive content.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/> Moreover, the NSFW checkbox on video upload will be automatically checked by default. Ma chuireas tu seo an comas, innsidh e do rianairean eile gu bheil thu a’ co-nasgadh susbaint fhrionasach gu h-àraidh.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/> A bharrachd air sin, nochdaidh cromag a ghnàth ann am bogsa na susbainte do dh’inbhich a-mhàin nuair a luchdaicheas cuideigin video suas.
7497677457560701935 Policy on videos containing sensitive content Poileasaidh air videothan sa bheil susbaint fhrionasach
8930852890861583005 Blur thumbnails Sgleò air dealbhagan
6812930637022637485 Display Taisbeanadh
1617785425462022303 Strategy Ro-innleachd
2544569632476723854 Terms Teirmichean
4127416011499804250 Code of conduct An còd giùlain
3076079242537393946 Moderation information Fiosrachadh maorsainneachd
5056489767203690328 Who moderates the instance? What is the policy regarding NSFW videos? Political videos? etc Cò nì a’ mhaorsainneachd air an ionstans? Dè am poileasaidh a thaobh videothan le susbaint inbhich? A bheil videothan poilitigeach is msaa. ann?
2047672753819413550 YOU AND YOUR INSTANCE THU FHÈIN ’S AN IONSTANS AGAD
3968335261686887328 Who is behind the instance? Cò tha air cùlaibh an ionstans seo?
7323194786468446482 A single person? A non-profit? A company? Neach fa leth? Buidheann neo-phrothaideach? Companaidh?
5480243297215266596 Why did you create this instance? Carson a chruthaich thu an t-ionstans seo?
6995481962115300007 To share your personal videos? To open registrations and allow people to upload what they want? An ann airson na videothan pearsanta agad a cho-roinneadh? An ann airson clàradh fhosgladh agus cead a thoirt do dhaoine gun luchdaich iad suas na thogras iad?
3667968987954856844 How long do you plan to maintain this instance? Dè cho fada ’s a tha thu ’n dùil gun glèidh thu an t-ionstans seo?
6722472563287778070 It's important to know for users who want to register on your instance Tha seo cudromach dhan luchd-cleachdaidh a tha airson clàradh leis an ionstans agad
8362291348781958428 How will you finance the PeerTube server? Ciamar a phàigheas tu airson an fhrithealaiche PeerTube?
2441006645448216398 With your own funds? With user donations? Advertising? An ann le d’ airgead fhèin? An ann le tabhartasan an luchd-chleachdaidh? An ann le sanasachd?
6853511883515031762 OTHER INFORMATION FIOSRACHADH EILE
3447208665089679283 What server/hardware does the instance run on? Dè am frithealaiche/am bathar-cruaidh a tha an t-ionstans seo a ruith air?
4739907951373047958 i.e. 2vCore 2GB RAM, a direct the link to the server you rent, etc. can. 2vCore 2GB RAM, ceangal dìreach ris an fhrithealaiche air mhàl agad is msaa.
8557599287230755359 APPEARANCE COLTAS
2107098695989136934 Use <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/plugins&quot;&gt;"/>plugins &amp; themes<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> for more involved changes, or <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/config/edit-custom&quot; fragment=&quot;advanced-configuration&quot;&gt;"/>add slight customizations<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>. Cleachd <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/plugins&quot;&gt;"/>plugain ⁊ ùrlaran<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> airson atharrachaidhean nas iom-fhillte no <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/config/edit-custom&quot; fragment=&quot;advanced-configuration&quot;&gt;"/>cuir gnàthachadh beag ris<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>.
6855462350544488601 default bunaiteach

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Mismatched question mark

Source and translation do not both end with a question mark

Reset

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5056489767203690328
Flags
xml-text
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 776