Translation

6775540171466219199
English
Key English Gaelic Actions
5981816353437801748 Video published. Chaidh a’ video fhoillseachadh.
764164089183618119 You have unsaved changes! If you leave, your changes will be lost. Tha atharraichean gun sàbhaladh agad! Ma dh’fhalbhas tu, thèid na h-atharraichean agad air chall.
8306050839443016954 Video updated. Chaidh a’ video ùrachadh.
5609201297201028750 (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoExtensions.join(', ')"/>) (leudachain: <x id="PH" equiv-text="this.videoExtensions.join(', ')"/>)
2763845919408843325 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the beginning of the video Thèid “<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>” a chur ri toiseach a’ video
4952096817126306891 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the end of the video Thèid “<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>” a chur ri deireadh a’ video
665518679871959619 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" image watermark will be added to the video Thèid dealbh comharra-uisge “<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>” a chur ris a’ video
2677581013897190613 Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> and stop at <x id="PH_1" equiv-text="secondsToTime(end)"/> Tòisichidh a’ video aig <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> is crìochnaichidh e aig <x id="PH_1" equiv-text="secondsToTime(end)"/>
2299077646120636288 Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> Tòisichidh a’ video aig <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/>
7209039243783736285 Video will stop at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(end)"/> Crìochnaichidh a’ video aig <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(end)"/>
5512208811126492983 Report comment Dèan gearan mun bheachd
3691787517663044217 The deletion will be sent to remote instances so they can reflect the change. Thèid fiosrachadh mun sguabadh às a chur tha na h-ionstansan cèine ach an dèan iad a leithid cheudna.
7321800851971795962 It is a remote comment, so the deletion will only be effective on your instance. Seo beachd cèin, mar sin dha bhi buaidh aig an sguabadh às ach air an ionstans agad fhèin.
5964038603724691720 Delete and re-draft Sguab às is dèan dreachd ùr air
7163633882758007711 Do you really want to delete and re-draft this comment? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson am beachd seo a sguabadh às agus dreachd ùr a dhèanamh air?
6775540171466219199 Stop autoplaying next video Sguir de bhith a’ cluich an ath-video gu fèin-obrachail
5149234672404299151 Autoplay next video Cluich an ath-video gu fèin-obrachail
5870421136141540382 Stop looping playlist videos Sguir de bhith a’ lùbadh videothan na liosta-chluich
1599585307037758139 Loop playlist videos Lùb videothan na liosta-chluich
1254111869788332501 Other videos Other videos
3704292036525161260 Placeholder image Glèidheadair-àite deilbh
961774488937452220 This video is not available on this instance. Do you want to be redirected on the origin instance: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;? Chan eil a’ video seo ri fhaighinn air an ionstans seo. A bheil thu airson ’s gun dèid d’ ath-stiùireadh dhan ionstans thùsail: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;?
5761611056224181752 Redirection Ath-stiùireadh
8858527736400081688 This video contains mature or explicit content. Are you sure you want to watch it? Tha susbaint sa video seo a tha iomchaidh do dh’inbhich a-mhàin. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson coimhead air?
3937119019020041049 Mature or explicit content Susbaint do dh’inbhich
1755474755114288376 Up Next Ri thighinn
2159130950882492111 Cancel Sguir dheth
3354816756665089864 Autoplay is suspended Chaidh a’ chluiche fhèin-obrachail a chur à rèim
5856931617181450881 Enter/exit fullscreen Tòisich air/Fàg an làn-sgrìn
2971009377468404076 Play/Pause the video Cluich/Cuir ’na stad a’ video
4147087312411482964 Mute/unmute the video Mùch/Dì-mhùch a’ video

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6775540171466219199
Flags
xml-text
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 2072