Translation

2409672154570643758
English
Key English Gaelic Actions
5055099158245592648 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>A new version of PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>Tha tionndadh ùr de PheerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ri fhaighinn: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/>
731573110355765429 Your video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> edition has finished Tha deasachadh a’ video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> agad deiseil
5421414445136873229 The notification points to content now unavailable Tha am brath a’ tomhadh ri susbaint ach eil ann tuilleadh
3321250177023376249 Change your avatar Atharraich an t-avatar agad
8411430224810427392 Remove avatar Thoir air falbh an t-avatar
8817917090143649804 Account muted Chaidh an cunntas a mhùchadh
1684597533616494551 Server muted Chaidh am frithealaiche a mhùchadh
5924559757556526785 Save to Sàbhail gu
8432562579042371182 Options Roghainnean
1394835141143590910 Start at Tòisich aig
5964984095397511808 Stop at Cuir ’na stad aig
2816407313459209541 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the video origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Thèid do ghearan a chuir dha na maoir aig <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> ’S a shìneadh air adhart gu tùs a’ video (<x id="INTERPOLATION_1"/>) cuideachd<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>.
6990204431018013063 Please describe the issue... Mìnich an trioblaid…
5201790281220738609 Search playlists Lorg sna liostaichean-cluich
6056859576122955708 Create a private playlist Cruthaich liosta-chluich phrìobhaideach ùr
2409672154570643758 Display name Ainm-taisbeanaidh
2193037168694505715 Short text to tell people how they can support the channel (membership platform...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; When a video is uploaded in this channel, the video support field will be automatically filled by this text. Teacsa goirid a dh’innseas ciamar as urrainnear taic a chur ris an t-seanail (ùrlar ballrachd…).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Nuair thèid video a luchdadh suas san t-seanail seo, thèid raon taice a’ video a lìonadh leis an teacsa seo gu fèin-obrachail.
6438815964972582865 The following link contains a private token and should not be shared with anyone. Tha tòcan prìobhaideach am broinn a’ cheangail a leanas agus cha bu chòir dhut a cho-roinneadh le duine sam bith.
7513076467032912668 Format Fòrmat
7385834259346199883 Video stream Sruth video
5496771215105419189 Audio stream Sruth fuaime
6316149158173629264 Direct download Luchdadh a-nuas dìreach
5910455707959454672 Torrent (.torrent file) Torrent (faidhle .torrent)
5830517253429165613 Advanced Adhartach
4493457595110310369 Simple Sìmplidh
1006562256968398209 video video
6995024616159044376 Your video quota is exceeded with this video (video size: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, quota: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>) Chaidh thu thar cuota nam videothan agad leis a’ video seo (meud a’ video: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, ’ga chleachdadh: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, cuota: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>)
7873395933409147217 Your daily video quota is exceeded with this video (video size: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="quotaUsedDailyBytes"/>, quota: <x id="PH_2" equiv-text="quotaDailyBytes"/>) Bheir a’ video seo thar cuota làitheil nam videothan agad thu (meud a’ video: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, ’ga chleachdadh: <x id="PH_1" equiv-text="quotaUsedDailyBytes"/>, cuota: <x id="PH_2" equiv-text="quotaDailyBytes"/>)
5235042777215655908 subtitles fo-thiotalan
6325096236207614377 Reason... Adhbhar…
1781854282711822539 Mute to also hide videos/comments Mùch a dh’fhalach videothan ’s beachdan cuideachd

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2409672154570643758
Flags
xml-text
String age
12 months ago
Source string age
12 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 73