Translation

8479900728400966992
English
Key English Gaelic Actions
751740263472313326 Unread first An fheadhainn gun leughadh an toiseach
7679199047720825365 All read Tha na h-uile air an leughadh
9167786874272926575 Web Lìon
1967081128372276674 My Playlists Na liostaichean-cluich agam
2317130384024575795 NEW PLAYLIST LIOSTA-CHLUICH ÙR
2871943975385662656 PLAYLIST LIOSTA-CHLUICH
3438686710205841496 Create playlist Cruthaich liosta-chluich
7040375308762081154 My video channels Na seanailean video agam
7418836785553125957 Create a new video channel Cruthaich seanail videothan ùr
3943893855105372623 Playlist thumbnail Dealbhag na liosta-cluich
7743343997362363486 No videos in this playlist. Chan eil video air an liosta-chluich seo.
2427149618141327033 Browse videos on PeerTube to add them in your playlist. Rùraich videothan air PeerTube is cuir ris an liosta-chluich agad iad.
8901774330683812267 See the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/> for more information. Faic <x id="START_LINK"/>an docamaideadh<x id="CLOSE_LINK"/> airson barrachd fiosrachaidh.
3461985498881453026 If you need help to use PeerTube, you can have a look at the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/>. Ma tha thu feumach air taic le cleachdadh PeerTube, thoir sùil air an <x id="START_LINK"/>docamaideadh<x id="CLOSE_LINK"/>.
8844610145426272276 To help moderators and other users to know <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, don't forget to <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot;&gt;"/>set up your account profile<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> by adding an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> and a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>. Airson na maoir is cleachdaichean eile a chuideachadh ach an aithnich iad <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>cò thu<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, na dìochuimhnich <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot;&gt;"/>pròifil a’ chunntais agad a shuidheachadh<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> le <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> agus <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>tuairisgeul<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> rithe.
8479900728400966992 Video stats Stadastaireachd a’ video
2121875025429043110 You can select a part of the graph to zoom in ’S urrainn dhut pàirt dhen ghraf a thaghadh airson sùmadh a-steach
3787205057553482493 Reset zoom Ath-shuidhich an sùm
7849797693092882170 Since the video publication Since the video publication
5864040054093006922 Viewers Luchd-coimhid
5691818894884119596 Watch time Ùine na coimhid
683980015107026060 Retention Glèidheadh
2232536542109196600 Viewers stats between <x id="PH" equiv-text="this.statsStartDate.toLocaleString()"/> and <x id="PH_1" equiv-text="this.statsEndDate.toLocaleString()"/> Viewers stats between <x id="PH" equiv-text="this.statsStartDate.toLocaleString()"/> and <x id="PH_1" equiv-text="this.statsEndDate.toLocaleString()"/>
5697131528899933134 Viewers stats Viewers stats
8089238718524110373 Live as of <x id="PH" equiv-text="this.toMediumDate(new Date(session.startDate))"/> Live as of <x id="PH" equiv-text="this.toMediumDate(new Date(session.startDate))"/>
3249405667632600635 Custom dates Custom dates
5382746022482410588 A view means that someone watched the video for at least 30 seconds A view means that someone watched the video for at least 30 seconds
6782077395930235254 Countries Dùthchannan
7112532281224432421 Likes Nas toigh le daoine
1155438117303179048 Average watch time Ùine chuibheasach a’ coimhead air
3457644129579531516 Total watch time Total watch time

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

3 months ago
User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularGaelic

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8479900728400966992
Flags
xml-text
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1098