Translation

6284442506490785579
English
Key English Catalan
3782563238994348625 Confirm password Confirma la contrasenya
2501430660070156325 Confirmed password Contrassenya confirmada
8547184468496530386 Reset my password Reinicia la meva contrasenya
8890553633144307762 Back Arrere
3885497195825665706 Next Següent
5018804994794983050 Signup Registrar-se
5340005218109333045 Filters <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> Filtres <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ numberOfFilters() }}"/> <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
2236371857137398396 No results found Cap resultat
1516969129397662377 Welcome to PeerTube, dear administrator! ¡Benvinguda a PeerTube, estimada administradora!
807030720531713957 CLI documentation Documentació de la interfície de comandaments per línies - CLI -
199127249622290422 Upload or import videos, parse logs, prune storage directories, reset user password... Puja o importa videos, analitza els registres, poda directoris d'emmagatzematge, canvia contrasenya...
249453844439446209 Administer documentation Documentaciò d'adminstraciò
5910950876330656326 Managing users, following other instances, dealing with spammers... Administrant usuaries, seguint asltes instàncies, configurant els anti "spam" - no desitjats - ...
879127294610588497 Use documentation Use la documentaciò
3848077896245199337 Setup your account, managing video playlists, discover third-party applications... Configura el teu compte, organitza "video playlists" - llistes de videos -, descobreix aplicacions de tercers...
6284442506490785579 Useful links Enllaços ùtils.
5170617864166788170 Official PeerTube website (news, support, contribute...): <x id="START_LINK"/>https://joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/> PeerTube web oficial (noticies, servei técnic, contribucions...): <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>https://joinpeertube.org <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
4614992717645869756 Put your instance on the public PeerTube index: <x id="START_LINK"/>https://instances.joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK"/> Fica la teva instància al ìndex públic de PeerTube: <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>https://instances.joinpeertube.org/instances <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
2081626998027585315 It's time to configure your instance! ¡Ja toca configurar la teva instància!
5083058563861587027 Choosing your <x id="START_TAG_STRONG"/>instance name<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, <x id="START_TAG_STRONG"/>setting up a description<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, specifying <x id="START_TAG_STRONG"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, why <x id="START_TAG_STRONG"/>you created your instance<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> and <x id="START_TAG_STRONG"/>how long<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> you plan to <x id="START_TAG_STRONG"/>maintain your it<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> is very important for visitors to understand on what type of instance they are. Triant el nom de la seva <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>instancia <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/> ,la descripciò <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, specificant <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>qui eres <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, per que <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>crees l'instància <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> i <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>quant de temps <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> vols <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>mantenir-la <x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> es molt important per els visitants entendre el tipus d'instància que es troben.
5329436244765769292 If you want to open registrations, please decide what <x id="START_TAG_STRONG"/>your moderation rules<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> and <x id="START_TAG_STRONG"/>instance terms of service<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> are, as well as specify the categories and languages and your moderators speak. This way, you will help users to register on <x id="START_TAG_STRONG"/>the appropriate<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> PeerTube instance. Si vol obrir registres, decidisca quines són<x id="START_TAG_STRONG"/>les vostres regles de moderació<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> i <x id="START_TAG_STRONG"/>les condicions de servei de la instància<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> , a més d'especificar les categories i les llengües que parlen els vostres moderadors . D'aquesta forma, ajudarà els usuaris a registrar-se en la instància Peertube <x id="START_TAG_STRONG"/>apropiada<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>
5704345824323933019 Remind me later Recorda'm més tard
7997432701743294657 Set up Set up
9202089339019827574 Configure my instance Configurar la meua instància
9005121595859995793 Configuration warning! Advertència de configuració!
8901933019590352016 You enabled user registration on your instance but did not configure the following fields: Has habilitat el registre d'usuaris en la instància però no has configurat el següents camps:
8948444690892731948 Instance name Nom de la instància
966824924873033885 Instance short description Descripció breu de la instància
1339481669904426442 Who you are Qui eres o qui sou
5026256683194518810 How long you plan to maintain your instance Quant de temps penses mantenir la instància
1909672990242291785 How you plan to pay for keeping your instance running Com planeges pagar per a mantenir la instància en execució

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6284442506490785579
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.ca-ES.xlf, string 193