Translation

All activities
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Visibility was set to private. Visibility was set to private. Vart gjort privat.
Visibility was set to public. Visibility was set to public. Vart gjort offentleg.
Visibility was set to an unknown value. Visibility was set to an unknown value. Det er uvisst om denne er offentleg eller ikkje.
The group can now only be joined with an invite. The group can now only be joined with an invite. Frå no må det invitasjon til for å bli med i gruppa.
The group can now be joined by anyone. The group can now be joined by anyone. Alle kan bli med i gruppa.
Unknown value for the openness setting. Unknown value for the openness setting. Det er uvisst om gruppa er open eller ikkje.
The group's physical address was changed. The group's physical address was changed. Den fysiske adressa for gruppa er endra.
The group's avatar was changed. The group's avatar was changed. Gruppeavataren er endra.
The group's banner was changed. The group's banner was changed. Gruppebanneret er endra.
The group's short description was changed. The group's short description was changed. Skildringa for gruppa er endra.
No information No information Ingen opplysingar
@{username}'s follow request was accepted @{username}'s follow request was accepted Fylgjeførespurnaden frå @{username} er godkjend
Delete this discussion Delete this discussion Slett dette ordskiftet
Are you sure you want to delete this entire discussion? Are you sure you want to delete this entire discussion? Er du sikker på at du vil sletta heile ordskiftet?
Delete discussion Delete discussion Slett ordskiftet
All activities All activities Alle aktivitetar
From yourself From yourself Frå deg sjølv
By others By others Av andre
You posted a comment on the event {event}. You posted a comment on the event {event}. Du kommenterte hendinga {event}.
{profile} posted a comment on the event {event}. {profile} posted a comment on the event {event}. {profile} kommenterte hendinga {event}.
You replied to a comment on the event {event}. You replied to a comment on the event {event}. Du svara på ein kommentar til hendinga {event}.
{profile} replied to a comment on the event {event}. {profile} replied to a comment on the event {event}. {profile} svara på ein kommentar til hendinga {event}.
New post New post Nytt innlegg
Comment text can't be empty Comment text can't be empty Kommentaren kan ikkje vera tom
Notifications Notifications Varsel
Profile feeds Profile feeds Profilstraumar
These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. Desse straumane inneheld hendingsdata for dei hendingane der denne profilen er tilskipar eller deltakar. Du bør halde desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for alle profilane dine i varselinnstillingane dine.
Regenerate new links Regenerate new links Lag nye lenker på nytt
Create new links Create new links Lag nye lenker
You'll need to change the URLs where there were previously entered. You'll need to change the URLs where there were previously entered. Du må endra adressene der du har skrive dei inn tidlegare.
Personal feeds Personal feeds Personlege straumar
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Add / Remove… Add / Remove… Legg til / fjern…
Add some tags Add some tags Legg til nokre knaggar
Add to my calendar Add to my calendar Legg til i kalenderen min
A discussion has been created or updated A discussion has been created or updated Nokon lagar eller oppdaterer ein diskusjon
Admin Admin Administrator
Admin dashboard Admin dashboard Styringspanel
Administration Administration Administrering
Administrator Administrator Styrar
Admin settings Admin settings Styrarinnstillingar
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Administrasjonsinnstillingane er lagra.
A federated software A federated software Spreidd programvare
A fediverse account URL to follow for event updates A fediverse account URL to follow for event updates Adressa til ein fødiverskonto for å fylgja hendingsoppdateringar
A link to a page presenting the event schedule A link to a page presenting the event schedule Ei lenke til ei side med tidsplan for hendinga
A link to a page presenting the price options A link to a page presenting the price options Ei lenke til ei side med prisar
All All Alle
All activities All activities Alle aktivitetar
All good, let's continue! All good, let's continue! Fint, då kan me halda fram!
Allow all comments from users with accounts Allow all comments from logged-in users Skru på alle kommentarar frå innlogga brukarar
Allow registrations Allow registrations Tillat nye brukarar
All the places have already been taken All the places have already been taken Alle plassane er opptekne
A member has been updated A member has been updated Ein medlem blir oppdatert
A member requested to join one of my groups A member requested to join one of my groups Ein medlem spør om å bli med i ei av gruppene mine
An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely. An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely. Eit "application programming interface" eller "API" er ein kommunikasjonsprotokoll som gjev programkomponentar høve til å kommunisera med kvarandre. Mobilizon-APIet, til dømes, lèt tredjepartsprogram kommunisera med Mobilizon-nettstader for å utføra visse handlingar, slik som å leggja ut innlegg på dine vegner, automatisk og utanfrå.
And {number} comments And {number} comments Og skrive {number} kommentarar
and {number} groups and {number} groups og {number} grupper
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Her vart det feil. Me orsakar. Kanskje du kan prøva å lasta sida på nytt.
An error has occured while refreshing the page. An error has occured while refreshing the page. Det var ein feil då me oppdaterte sida.
An ethical alternative An ethical alternative Eit etisk alternativ
An event from one of my groups has been published An event from one of my groups has been published Det blir lagt ut ei hending frå ei av gruppene mine
An event from one of my groups has been updated or deleted An event from one of my groups has been updated or deleted Ei hending frå ei av gruppene mine blir oppdatert eller sletta

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
All activities
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 947