Translation

Your email address was automatically set based on your {provider} account.
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
contact uninformed contact uninformed ingen kontakt informert
Can be an email or a link, or just plain text. Can be an email or a link, or just plain text. Kan vera ei epostadresse eller ei lenke, eller rein tekst.
URL copied to clipboard URL copied to clipboard Adressa er kopiert til utklippstavla
Report #{reportNumber} Report #{reportNumber} Rapport nr. {reportNumber}
Move "{resourceName}" Move "{resourceName}" Flytt "{resourceName}"
Parent folder Parent folder Foreldremappe
(this folder) (this folder) (denne mappa)
(this link) (this link) (denne lenka)
Move resource to {folder} Move resource to {folder} Flytt ressursen til {folder}
Create a folder Create a folder Lag ei mappe
No resources in this folder No resources in this folder Ingen ressursar i denne mappa
New discussion New discussion Nytt ordskifte
Create a discussion Create a discussion Lag eit ordskifte
Create the discussion Create the discussion Lag ordskiftet
Sign in with Sign in with Logg inn med
Your email address was automatically set based on your {provider} account. Your email address was automatically set based on your {provider} account. Epostadressa di vart avgjort automatisk ut frå {provider}-kontoen din.
You can't change your password because you are registered through {provider}. You can't change your password because you are registered through {provider}. Du kan ikkje endra passordet ditt, fordi du er registrert gjennom {provider}.
Error while login with {provider}. Retry or login another way. Error while login with {provider}. Retry or login another way. Greidde ikkje logga inn med {provider}. Prøv ein gong til, eller prøv med noko anna.
Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Greidde ikkje logga inn med {provider}. Denne innloggingstilbydaren finst ikkje.
Post Post Innlegg
Right now Right now Nett no
Delete conversation Delete conversation Slett samtala
Fetch more Fetch more Få meir
Group settings Group settings Gruppeinnstillingar
Member Member Medlem
Invited Invited Invitert
No member matches the filters No member matches the filters Ingen medlemer passar med filtra
Group short description Group short description Kort skildring av gruppa
Update group Update group Oppdater gruppa
Edit post Edit post Rediger innlegget
Add a new post Add a new post Skriv eit nytt innlegg
Key English Norwegian Nynorsk Actions
You moved the resource {resource} into {new_path}. You moved the resource {resource} into {new_path}. Du flytta ressursen {resource} til {new_path}.
You moved the resource {resource} to the root folder. You moved the resource {resource} to the root folder. Du flytta ressursen {resource} til rotmappa.
You need to login. You need to login. Du må logga inn.
You posted a comment on the event {event}. You posted a comment on the event {event}. Du kommenterte hendinga {event}.
You promoted {member} to administrator. You promoted {member} to administrator. Du forfremja {member} til styrar.
You promoted {member} to moderator. You promoted {member} to moderator. Du forfremja {member} til redaktør.
You promoted the member {member} to an unknown role. You promoted the member {member} to an unknown role. Du forfremja medlemen {member} til ei ukjend rolle.
Your account has been successfully deleted Your account has been successfully deleted Kontoen din er sletta
Your account has been validated Your account has been validated Kontoen din er godkjend
Your account is being validated Your account is being validated Kontoen din blir godkjend
Your account is nearly ready, {username} Your account is nearly ready, {username} Kontoen din er snart klar, {username}
Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Byen eller området ditt og radiusen blir berre brukt til å føreslå hendingar i nærleiken. Hendingsradiusen går ut frå administrasjonssenteret i området du har valt.
Your current email is {email}. You use it to log in. Your current email is {email}. You use it to log in. Epostadressa du har no, er {email}. Du bruker ho til å logga inn.
You rejected {member}'s membership request. You rejected {member}'s membership request. Du avslo {member} som medlem.
Your email Your email Epostadressa di
Your email address was automatically set based on your {provider} account. Your email address was automatically set based on your {provider} account. Epostadressa di vart avgjort automatisk ut frå {provider}-kontoen din.
Your email has been changed Your email has been changed Epostadressa di er endra
Your email is being changed Your email is being changed Epostadressa di blir endra
Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Epostadressa di blir berre brukt til å stadfesta at du er ein verkeleg person, og til å senda deg eventuelle oppdateringar for denne hendinga. Me gjev IKKJE adressa di til andre nettstader eller til arrangøren.
You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. Du døypte om ordskiftet frå {old_discussion} til {discussion}.
You renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}. You renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}. Du døypte om mappa frå {old_resource_title} til {resource}.
You renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}. You renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}. Du døypte om ressursen frå {old_resource_title} til {resource}.
You replied to a comment on the event {event}. You replied to a comment on the event {event}. Du svara på ein kommentar til hendinga {event}.
You replied to the discussion {discussion}. You replied to the discussion {discussion}. Du svara på ordskiftet {discussion}.
You requested to join the group. You requested to join the group. Du ba om å bli med i gruppa.
Your federated identity Your federated identity Den spreidde identiteten din
Your membership is pending approval Your membership is pending approval
Your membership was approved by {profile}. Your membership was approved by {profile}. {profile} godkjende deg som medlem.
your notification settings your notification settings varslingsinnstillingane dine
Your participation has been confirmed Your participation has been confirmed Me har stadfesta at du deltek

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Your email address was automatically set based on your {provider} account.
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 599